Lipum AB – kommuniké från extra bolagsstämma

Pressmeddelande: Umeå 12 oktober 2022. Extra bolagsstämma i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Lipum” eller ”Bolaget”) godkände idag styrelsens beslut om en riktad nyemission av 2 601 732 nya aktier.Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens tidigare beslut den 22 september 2022 om en riktad nyemission av 2 601 732 aktier, varigenom aktiekapitalet ökar med 650 433 kronor. Protokollet från den extra [...]

2024-06-04T20:36:37+02:00

Lipum AB – Report from the Extraordinary General Meeting

Press release: Umeå, October 12, 2022. The Extraordinary General Meeting (the “EGM”) in Lipum AB (publ), corporate identity number 556813-5999 (”Lipum” or the “Company”), today resolved to approve the Board of Directors’ resolution on a directed share issue of 2,601,732 new shares.The EGM resolved to approve the Board of Directors’ previous resolution on September 22, [...]

2024-06-04T20:36:37+02:00

Kallelse till extra bolagsstämma i Lipum AB (publ)

Pressmeddelande: Umeå, 22 september 2022. Aktieägarna i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999, kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 oktober 2022.Styrelsen i Lipum AB (publ) (”Lipum” eller ”Bolaget”) har beslutat att den extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, så kallad poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer därmed inte att finnas möjlighet [...]

2024-06-04T20:36:38+02:00

LIPUM AB – kommuniké från årsstämma

Pressmeddelande: Årsstämma i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Bolaget”) hölls den 26 april 2022 i Stockholm varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.Årsredovisning och resultat Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021. Årsstämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att bolagets resultat balanseras i ny räkning. [...]

2024-06-04T20:36:39+02:00

Kallelse till årsstämma i Lipum AB (publ)

Pressmeddelande: Umeå, 29 mars 2022. Aktieägarna i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999, kallas till årsstämma den 26 april 2022 kl. 14.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler på Norrlandsgatan 21 i Stockholm.A.     RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN OCH FÖRANMÄLAN Rätt att delta i stämman har den som dels är upptagen som aktieägare i utskrift eller annan [...]

2024-06-04T20:36:39+02:00

Lipum AB – kommuniké från extra bolagsstämma

Pressmeddelande: Umeå 22 december 2021. Extra bolagsstämma i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Bolaget”) hölls den 22 december 2021 i Umeå genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut.Beslut om införande av incitamentsprogram för anställda och konsulter  Stämman beslutade att programmet ska bestå av sammanlagt högst 72 500 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en aktie i Bolaget.  Beslut om införande av ett incitamentsprogram [...]

2024-06-04T20:36:40+02:00

Lipum AB – report from extra general meeting

Press release: Umeå, 22 December 2021. Extra general meeting in Lipum AB (publ), corporate identity number 556813-5999 (the “Company”) was held on 22 December 2021 in Umeå by postal voting, whereby the shareholders, in accordance with the notice, primarily resolved on the following matters.Decision on the introduction of incentive programs for employees and consultants The [...]

2024-06-04T20:36:40+02:00

Kallelse till extra bolagsstämma i Lipum AB (publ)

Pressmeddelande: Umeå, 30 november 2021. Aktieägarna i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999, kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 december 2021.Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset har styrelsen i Lipum AB (publ) beslutat att den extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart genom förhands­röstning, så kallad poströstning. Det kommer därmed inte [...]

2024-06-04T20:36:40+02:00

Communique from extra general meeting in Lipum AB

Press release: Umeå, 19 June 2021. Extra general meeting in Lipum AB (publ), corporate identity number 556813-5999 (the “Company”) was held on 18 June 2021 in Umeå by postal voting, whereby the shareholders, in accordance with the notice, primarily resolved on the following matters.The extra general meeting appointed Åsa Hansdotter and Ingemar Kihlström as new board [...]

2024-06-04T20:36:42+02:00

Kommuniké från extra bolagsstämma i Lipum AB

Pressmeddelande: Umeå 19 juni 2021. Extra bolagsstämma i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Bolaget”) hölls den 18 juni 2021 i Umeå genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut.Stämman utsåg Åsa Hansdotter och Ingemar Kihlström som nya styrelseledamöter och beslutade att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av [...]

2024-06-04T20:36:42+02:00
Till toppen