VALBEREDNING I LIPUM

Årsstämman den 17 mars 2021 beslutade att inrätta en valberedning och om principer för dess tillsättande samt om instruktioner för valberedningens arbete. Fullständigt beslut (inklusive valberedningsinstruktion) finns i protokoll från Årsstämma 2021 vilket återfinns under avsnitt Bolagsstyrning/Bolagsstämmor.

Valberedning i Lipum inför Årsstämman 2022

I enlighet med beslut vid årsstämman har de till röstetalet tre största aktieägarna den 1 september 2021 utsett en valberedning inför årsstämman 2022.

De tre till röstetalet största ägarna (med hänsyn tagen till ägargrupperingar) per den 1 september 2021 är bolagets grundare representerade av Olle Hernell, Adam Dahlberg med familj, och Flerie Invest AB (efter förvärv av Almi Invests ägande). Dessa har utsett varsin ledamot, enligt nedan, att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Lipums valberedning.

Carl-Johan Spak (ordförande)
Adam Dahlberg
Olle Hernell
Ulf Björklund, styrelsens ordförande i Lipum AB (publ)

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerar tillsammans cirka 37 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till valberedning@lipum.se

INVESTOR RELATIONS