Pressmeddelande: Umeå, 22 september 2022. Aktieägarna i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999, kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 oktober 2022.

Styrelsen i Lipum AB (publ) (”Lipum” eller ”Bolaget”) har beslutat att den extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, så kallad poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer därmed inte att finnas möjlighet att, varken personligen eller genom ombud, fysiskt närvara på bolagsstämman. Lipum välkomnar istället aktieägarna att utöva sin rösträtt på bolagsstämman genom poströstning på det sätt som anges nedan.

 1. RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

Den som önskar delta i den extra bolagstämman genom poströstning ska:

 1. vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 4 oktober 2022, och
 2. senast tisdagen den 11 oktober 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per tisdagen den 4 oktober 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter tisdagen den 4 oktober 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 1. POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Lipums webbplats, www.lipum.se/bolagsstyrning/. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas i original till Lipum AB (publ), Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå, Sverige. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges per e-post och ska då skickas till investor@lipum.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas detta formulär. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.lipum.se/bolagsstyrning/. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling också biläggas poströstningsformuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

 1. FÖRSLAG TILL DAGORDNING
 1. Val av ordförande vid stämman
 1. Val av justeringsperson
 1. Upprättande och godkännande av röstlängd
 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 1. Godkännande av dagordning
 1. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier
 1. Stämmans avslutande
 1. BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 1

Till ordförande, tillika protokollförare, vid stämman föreslår styrelsen Ulf Björklund eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 2

Styrelsen föreslår att Einar Pontén, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar, väljs till justeringsperson. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Lipum, baserat på bolagsstämmoaktieboken framtagen av Euroclear Sweden AB och inkomna poströster, och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Punkt 6

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om en riktad nyemission av aktier på följande villkor.

 1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 650 433 kronor, genom nyemission av högst 2 601 732 nya aktier.
 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Erik Penser Bank AB (”Penser”).
 1. Teckningskursen ska vara 14,99 kronor per aktie.
 1. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
 1. Teckning av nya aktier ska ske på särskild teckningslista senast den 31 oktober 2022. Styrelsen bemyndigas att förlänga tiden för teckning.
 1. Tecknade aktier ska betalas kontant senast den 31 oktober 2022. Styrelsen bemyndigas att förlänga tiden för betalning.
 1. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Penser kommer, i egenskap av emissionsinstitut, att erlägga betalning för tecknade aktier (emissionslikviden) genom att till Bolaget, senast vid den tidpunkt som anges i punkten 6 ovan, eller den senaste tidpunkt som styrelsen annars bestämmer, överföra den totala försäljningslikvid som Penser erhåller från investerarna i den riktade nyemissionen. Investerarna utgörs av Flerie Invest AB samt vissa andra befintliga och nya investerare med ett uttalat långsiktigt intresse i Bolaget, innefattande Lars Stenlund och Torgny Stigbrand, vilka har åtagit sig att betala för och förvärva tecknade aktier mot en försäljningslikvid per aktie motsvarande teckningskursen.

Teckningskursen har bestämts efter förhandlingar med investerarna. Den motsvarar den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) under de tio senaste handelsdagarna som föregått styrelsens emissionsbeslut. Teckningskursen innebär således inte någon rabatt i förhållande till det noterade värdet av Bolagets aktie mätt på detta sätt. Enligt styrelsens bedömning är den genomsnittliga volymviktade betalkursen under tio handelsdagar ett mer rättvisande sätt att avläsa aktiens noterade värde än en slutkurs en viss dag eller en genomsnittlig betalkurs under endast en handelsdag. Enligt såväl styrelsens som Bolagets finansiella rådgivares uppfattning saknas skäl att anta att det noterade värdet av Bolagets aktier mätt på ovan angivet sätt inte skulle ge uttryck för aktiernas marknadsvärde.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer, efter kontakter med Bolagets grundare, vilka som grupp tillsammans är största ägare i Bolaget, samt flera andra befintliga ägare, att en emission med företrädesrätt inte skulle tecknas av befintliga ägare som innehar en stor andel av Bolagets aktier, att de tillkommande kostnaderna för en företrädesemission i form av bl.a. rådgivararvoden och emissionsgarantiprovision inte skulle stå i rimlig proportion till emissionens begränsade storlek, att Bolaget är i ett viktigt utvecklingsskede och har ett omedelbart behov av finansiering samt att Bolaget har ett intresse av att förstärka och bredda ägarbasen med investerare som har uttalat ett långsiktigt intresse av att vara aktieägare i Bolaget. Styrelsen anser att det även är av betydelse att teckningskursen motsvarar den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktier på First North under de tio senaste handelsdagarna som föregått styrelsens emissionsbeslut. Emissionen genomförs således utan rabatt i förhållande till det noterade värdet av Bolagets aktie mätt på ovan angivet sätt. Vid en helhetsbedömning är det styrelsens uppfattning att skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tydligt överväger de skäl som motiverar huvudregeln om företrädesrätt för befintliga ägare.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 1. AKTIER OCH RÖSTER

I Bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 5 052 492 aktier och röster.

 1. HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga beslut enligt punkt 6 samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen, finns tillgängliga på Bolagets huvudkontor, Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå, Sverige, och på Bolagets webbplats, www.lipum.se/bolagsstyrning/. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats. De sänds även till aktieägare som så begär och uppger adress. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen. Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas på Bolagets huvudkontor, Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå, Sverige.

 1. RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före stämman, d.v.s. senast söndagen den 2 oktober 2022, till adressen Lipum AB (publ), Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå, Sverige eller via e-post till investor@lipum.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, www.lipum.se/bolagsstyrning/, och på Bolagets huvudkontor, Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå, Sverige, senast fem dagar innan stämman, dvs. senast fredagen den 7 oktober 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

 1. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://lipum.se/privacy-policy/.

Umeå den 22 september 2022

Lipum AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Einar Pontén, CEO
E-post: einar.ponten@lipum.se
Mobil: +46 70 578 34 95
Web:       www.lipum.se

Om Lipum
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med övertygande data för sällsynta sjukdomen barnreumatism och ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Bolaget har hög mognadsgrad i operationella samt administrativa processer och är väl förberett för nästa tillväxtfas. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU. Bolagets aktie (LIPUM) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.