Pressmeddelande: Umeå 22 december 2021. Extra bolagsstämma i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Bolaget”) hölls den 22 december 2021 i Umeå genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut.

Beslut om införande av incitamentsprogram för anställda och konsulter 

Stämman beslutade att programmet ska bestå av sammanlagt högst 72 500 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en aktie i Bolaget. 

Beslut om införande av ett incitamentsprogram för styrelseledamöter 

Stämman beslutade att programmet ska bestå av sammanlagt högst 52 500 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en aktie i Bolaget. 

Samtliga beslut vid stämman beslutades enhälligt. Protokoll finns tillgängligt på Lipums hemsida

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Einar Pontén, verkställande direktör 
E-post:       einar.ponten@lipum.se 
Mobil:        +46 70 578 34 95 
Web:    www.lipum.se

Lipum AB (publ) 

Styrelsen 

Om Lipum 
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med lovande data för sällsynta sjukdomen barnreumatism och ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker LIPUM). Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.