Årsstämma i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 hölls den 10 maj 2023 i Umeå. Aktieägare kunde även utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Lipums bolagsordning.

Årsredovisning och resultat
Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2022. Årsstämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Styrelse och revisorsarvoden
Årsstämman beslutade att styrelsearvoden ska utges i enlighet med förslag framlagt av valberedningen. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Ulf Björklund, Åsa Hansdotter, Olle Hernell, Ingemar Kihlström och Kristian Sandberg till styrelseledamöter och att välja Carl-Johan Spak till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Ulf Björklund omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagets bolagsordning, varvid gränserna för aktiekapitalet ändras till lägst 1 750 000 kronor och högst 7 000 000 kronor och gränserna för antalet aktier ändras till lägst 7 000 000 stycken och högst 28 000 000 stycken.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner, mot kontant betalning. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 1 500 000 aktier totalt.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna tillföra bolaget nytt kapital, och/eller tillföra bolaget nya ägare av strategisk betydelse.

Protokollet från årsstämman kommer att hållas tillgängligt på Lipums webbplats, www.lipum.se