Utveckling av SOL-116

Lipum har identifierat ett unikt målprotein för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. Detta protein heter gallsalt-stimulerat lipas (BSSL). BSSL har till uppgift att stimulera rekryteringen av vissa blodceller till inflammationsområdet i syfte att bekämpa inflammationen i den akuta fasen. Problemet ligger i den kroniska fasen då kroppen själv inte längre kan kontrollera inflammationen och BSSL i stället bidrar till att bibehålla den.

Betydelsen av BSSL har verifierats i fyra olika och väletablerade djurmodeller för artrit (ledinflammation) i mus och råtta. Det är även visat att djur som tillförs en anti-BSSL antikropp blir signifikant mindre sjuka än kontroller och detta är ett starkt stöd för idén att kunna behandla genom blockering av proteinet. Vidare har det i olika studier visats att möss som saknar genen för proteinet BSSL, så kallade knockout möss, är skyddade från att utveckla artrit respektive får betydligt mindre tjocktarmsinflammation (kolit) än vildtypsmöss som har normala halter BSSL. Arbetet har vidare lett fram till en förklaringsmodell av verkningsmekanismen där ett viktigt steg är att BSSL utsöndras från en typ av vita blodkroppar (granulocyter) och binder till en annan (monocyter), vilka i sin tur är aktiva i inflammationen.

Forskning & Utveckling

Mot bakgrund av detta har Lipum utvecklat en humaniserade antikroppen, SOL-116, för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. Produktutvecklingen omfattade initialt framställning av en lång serie av experimentella antikroppar som användes och studerades i prekliniska försök. Med stöd från läkemedelsplattformen på Science for Life Laboratories med verksamhet på universiteten i Uppsala, Stockholm och Lund inleddes under 2016 ett arbete för att utveckla en humaniserad terapeutisk antikropp som binder till och inhiberar de inflammationsdrivande egenskaperna hos BSSL. Efter ett mycket omfattande screening- och utvecklingsarbete kunde läkemedelskandidaten SOL-116 väljas sommaren 2019. Den patentsöktes därefter, vilket förväntas ge immateriellt skydd och exklusivitet till år 2040.

Under hösten 2022 inleddes den första delen av kliniska fas 1 studien med SOL-116 på friska frivilliga försökspersoner och under 2024 startade den sista delen av fas 1-studien med patienter som har Reumatoid artrit.

Forskning & Utveckling