Pressmeddelande: Umeå, 29 mars 2022. Aktieägarna i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999, kallas till årsstämma den 26 april 2022 kl. 14.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler på Norrlandsgatan 21 i Stockholm.

A.     RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN OCH FÖRANMÄLAN

Rätt att delta i stämman har den som dels är upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 14 april 2022 och dels senast den 20 april 2022 har anmält sig skriftligen per post till Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå, Sweden eller per e-post till <investor@lipum.se>. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/ organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav och namn på eventuellt medföljande biträde/n (högst två).

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 14 april 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast den 20 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmo–aktieboken.

B.     FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.     Val av ordförande vid stämman

2.     Val av en eller två justeringspersoner

3.     Upprättande och godkännande av röstlängd

4.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5.     Godkännande av dagordning

6.     Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt VD:s presentation av Bolaget.

7.     Beslut om

a)  fastställelse av resultaträkning och balansräkning

b)  dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c)  ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

8.     Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer

9.     Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

10.   Val av styrelseledamöter och revisor

11.   Stämmans avslutande

C.             BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 1

Valberedningen föreslår att Ulf Björklund väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 7b

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att balansera bolagets resultat i ny räkning.

Punkt 8

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att antalet styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma ska vara fem (5), varav en (1) ska vara styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att bolagets revisor ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 9

Valberedningen föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsearvoden ska utges med samma belopp som beslutades vid den senaste årsstämman, enligt följande:

•      Styrelseordföranden ska erhålla ett arvode om 200 000 SEK;

•      Styrelseledamöter ska vardera erhålla ett arvode om 100 000 SEK.

Arvodesnivåerna ska avse helt arbetat år. Ledamot som avgår eller ersätts före nästkommande årsstämma ska erhålla ersättning för den del av året som denne tjänstgjort som styrelseledamot (beräknat pro rata det antal dagar av helt år som denne tjänstgjort).

Styrelsearvode ska inte utges till ledamöter som är anställda av Lipum AB (publ).

Valberedningen föreslår att stämman fattar beslut om att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Punkt 10

Valberedningen föreslår att stämman fattar beslut om att omvälja Ulf Björklund till styrelseledamot och styrelsens ordförande samt omvälja Åsa Hansdotter, Olle Hernell, Ingemar Kihlström och Kristian Sandberg, till styrelseledamöter för tiden fram till slutet av årsstämman 2023.

Valberedningen föreslår att stämman fattar beslut om att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden från slutet av årsstämman 2022 till slutet av årsstämman 2023. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg kommer att utses till huvudansvarig för revisionen, förutsatt beslut i enlighet med valberedningens förslag.

En redogörelse för valberedningens förslag samt information om samtliga föreslagna ledamöter finns på bolagets webbplats, www.lipum.se.

D.     AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 5 052 492 aktier och röster. Lipum AB (publ) innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

E.     HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 finns tillgängliga för aktieägarna i bolaget och på bolagets hemsida på www.lipum.se senast tre veckor före årsstämman.

F.     RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

G.     BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://lipum.se/privacy-policy/.

Umeå den 29 mars 2022

Lipum AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Einar Pontén, CEO
E-post:    einar.ponten@lipum.se
Mobil:     +46 70 578 34 95
Web:       www.lipum.se

Om Lipum
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med övertygande data för sällsynta sjukdomen barnreumatism och ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU. Bolagets aktie (LIPUM) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.