Aktieägarna i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Lipum” eller ”Bolaget”), kallas till årsstämma onsdagen den 10 maj 2023 kl. 13.00 på Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på stämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Lipums bolagsordning.

A. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

I) DELTAGANDE I STÄMMOLOKALEN

Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 2 maj 2023, och
 • anmäla sitt deltagande senast den 4 maj 2023 per post till Lipum AB (publ), Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå eller per e-post till investor@lipum.se. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.lipum.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till bolaget under ovanstående adress i samband med anmälan.

II) DELTAGANDE GENOM POSTRÖSTNING

Den som önskar delta i stämman genom poströstning ska

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 2 maj 2023, och
 • anmäla sitt deltagande senast den 4 maj 2023 genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Lipum tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt I) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte är tillräckligt för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.lipum.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Lipum AB (publ), Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå eller med e-post till investor@lipum.se. Ifyllt formulär ska vara Lipum tillhanda senast den 4 maj 2023.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten (i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.lipum.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.

FÖRVALTARREGISTRERADE INNEHAV

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 2 maj 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 4 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av en eller två justeringspersoner
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt VD:s presentation av Bolaget
 7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer
 11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
 12. Val av styrelseledamöter och revisor
 13. Beslut om ändring av bolagsordningen
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
 15. Stämmans avslutande

C. BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Ulf Björklund väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Lipum, baserad på bolagsstämmoaktieboken framtagen av Euroclear Sweden AB, anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen samt mottagna poströster.

Punkt 8 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att balansera bolagets resultat i ny räkning.

Punkt 10 – Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att antalet styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma ska vara sex (6), varav en (1) ska vara styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att bolagets revisor ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

Valberedningen föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsearvoden ska utges med samma belopp som beslutades vid den senaste årsstämman, enligt följande:

 • Styrelseordföranden ska erhålla ett arvode om 200 000 SEK;
 • Styrelseledamöter ska vardera erhålla ett arvode om 100 000 SEK.

Arvodesnivåerna ska avse helt arbetat år. Ledamot som avgår eller ersätts före nästkommande årsstämma ska erhålla ersättning för den del av året som denne tjänstgjort som styrelseledamot (beräknat pro rata i förhållande till det antal dagar av helt år som denne tjänstgjort).

Styrelsearvode ska inte utges till ledamöter som är anställda av Lipum AB (publ).

Valberedningen föreslår att stämman fattar beslut om att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att stämman fattar beslut om omval av Ulf Björklund, Åsa Hansdotter, Olle Hernell, Ingemar Kihlström och Kristian Sandberg samt nyval av Carl-Johan Spak till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Vidare föreslår valberedningen omval av Ulf Björklund till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att stämman fattar beslut om att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg kommer att utses till huvudansvarig för revisionen, förutsatt beslut i enlighet med valberedningens förslag.

Punkt 13 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning i enlighet med nedan. Syftet med ändringarna är att anpassa gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier för att möjliggöra framtida nyemissioner.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
§ 4
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 1 750 000 kronor och högst 7 000 000 kronor.
§ 5
Antalet aktier ska vara lägst 2 000 000 stycken och högst 8 000 000 stycken.
§ 5
Antalet aktier ska vara lägst 7 000 000 stycken och högst 28 000 000 stycken.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta sådana mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav
Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen kräver enligt aktiebolagslagen (2005:551) att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 1 500 000 aktier totalt (vilket inte förhindrar att konvertibler eller teckningsoptioner förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier). Om bemyndigandet utnyttjas till fullo kommer utspädningen uppgå till cirka 16 procent av antalet aktier i bolaget (beräknat efter att bemyndigandet har utnyttjats fullt ut). I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Syftet med ovan bemyndigande är att öka bolagets finansiella flexibilitet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna tillföra bolaget nytt kapital, och/eller tillföra bolaget nya ägare av strategisk betydelse.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta sådana mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Villkor
Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med punkten 14 ovan är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslaget att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen i enlighet med punkten 13 ovan.

Majoritetskrav
Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission kräver enligt aktiebolagslagen (2005:551) att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

D. AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 7 654 224 aktier och röster.

E. HANDLINGAR

Valberedningens motiverade yttrande, fullmaktsformulär och poströstningsformulär finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.lipum.se.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som ska hållas tillgängliga för aktieägare enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.lipum.se senast tre veckor före årsstämman. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag av kallelsen.

Handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

F. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

G. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om behandling av personuppgifter, se https://lipum.se/privacy-policy/.

Umeå den 4 april 2023
Lipum AB (publ)
Styrelsen