Pressmeddelande: Umeå, 30 november 2021. Aktieägarna i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999, kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 december 2021.

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset har styrelsen i Lipum AB (publ) beslutat att den extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart genom förhands­röstning, så kallad poströstning. Det kommer därmed inte att finnas möjlighet att, varken personligen eller genom ombud, fysiskt närvara på bolagsstämman. Lipum AB (publ) välkomnar istället aktieägarna att utöva sin rösträtt på bolagsstämman genom poströstning på det sätt som anges nedan.

A.     RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

Rätt att delta i stämman har den som är upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 14 december 2021 (eller, för förvaltarregistrerade aktier, rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 16 december) och har anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Lipum AB (publ) tillhanda senast den 21 december 2021. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för den extra bolagsstämman.

B.     POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare anmäler sig till stämman och utövar sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier genom att fylla i det poströstningsformulär som finns tillgängligt via Lipum AB (publ) webbplats [länk]. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas i original till Lipum AB (publ), Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå, Sweden eller ifyllt och undertecknat per e-post till <investor@lipum.se>. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas detta formulär. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan motsvarande behörighetshandling biläggas formuläret. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

C.     FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.     Val av ordförande vid stämman

2.     Val av justeringsperson

3.     Upprättande och godkännande av röstlängd

4.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5.     Godkännande av dagordning

6.     Beslut om införande av ett incitamentsprogram för anställda och konsulter

7.     Beslut om införande av ett incitamentsprogram för styrelseledamöter

8.     Stämmans avslutande

D.     BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 1

Till ordförande, tillika protokollförare, vid stämman föreslår styrelsen Ulf Björklund eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen i stället anvisar.

Punkt 2

Styrelsen föreslår att Einar Pontén, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen i stället anvisar, väljs till justeringsperson. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Lipum AB (publ), baserat på bolagsstämmoaktieboken som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Lipum AB (publ), och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Punkt 6

Nedanstående förslag har beretts av styrelsen och förutsätter att det biträds av aktieägare med minst 9/10-delar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om införande av ett incitamentsprogram för anställda och konsulter enligt Bilaga 1.

Punkt 7

Nedanstående förslag av aktieägarna Flerie Invest AB och Adam Dahlberg har beretts av styrelsen tillsammans med externa rådgivare och förutsätter att det biträds av aktieägare med minst 9/10-delar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägarna Flerie Invest AB och Adam Dahlberg föreslår att stämman fattar beslut om införande av ett incitamentsprogram för styrelseledamöter enligt Bilaga 2.

E.     AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 5 052 492 aktier och röster.

F.     HANDLINGAR

Styrelsens samt Aktieägarna Flerie Invest AB och Adam Dahlbergs fullständiga förslag samt poströstningsformulär finns tillgängliga för aktieägarna i bolaget och på bolagets hemsida [länk] senast två veckor före den extra bolagsstämman.

G.     RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till adressen Lipum AB (publ), Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå, Sweden eller per e-post till <investor@lipum.se>, senast den 14 december. Upplysningar lämnas av Lipum AB (publ) genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida [länk] och hos bolaget senast den 20 december. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

H.     BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://lipum.se/privacy-policy/.

Umeå den 30 november 2021

Lipum AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Einar Pontén, CEO
E-post:    einar.ponten@lipum.se
Mobil:     +46 70 578 34 95
Web:       www.lipum.se

Om Lipum
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med övertygande data för sällsynta sjukdomen barnreumatism och ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU. Bolagets aktie (LIPUM) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.