“Vi har potential att erbjuda ett unikt sätt att behandla kroniska inflammationer”

LÄKEMEDELSUTVECKLING

BAKGRUND

Forskning kring fettspjälkande enzym i bröstmjölk ledde till upptäckten av proteinet Bile Salt-Stimulated Lipase (”BSSL”) och dess betydelse för det ammade barnets spjälkning av bröstmjölkens fett. Det visade sig att BSSL inte bara finns i bröstmjölk utan även i blodet. När forskarna sökte källan till proteinets förekomst i blodbanan kunde man notera förhöjda halter av BSSL i inflammerade organ bland annat i levern hos patienter med fettlever, som är ett inflammatoriskt tillstånd.

Betydelsen av BSSL har sedan verifierats i fyra olika och väletablerade djurmodeller för artrit i mus och råtta. Det är även visat att djur som tillförs en anti-BSSL antikropp blir signifikant mindre sjuka än kontroller och detta är ett starkt stöd för idén att kunna behandla genom blockering av proteinet. Vidare har det i olika studier visats att möss som saknar genen för proteinet BSSL, så kallade knock-out möss, är skyddade från att utveckla artrit respektive får betydligt mindre kolit än vildtypsmöss som har normala halter BSSL. Arbetet har vidare lett fram till en förklaringsmodell av verkningsmekanismen där ett viktigt steg är att BSSL utsöndras från en typ av vita blodkroppar (granulocyter) och binder till en annan (monocyter), vilka i sin tur är aktiva i inflammationen.

UTVECKLING AV SOL-116

Mot bakgrund av detta har Lipum utvecklat antikroppen SOL-116 för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. Produktutvecklingen omfattade initialt framställning av en lång serie av experimentella antikroppar som användes och studerades i prekliniska försök. Med stöd från läkemedelsplattformen på Science for Life Laboratories med verksamhet på universiteten i Uppsala, Stockholm och Lund inleddes under 2016 ett arbete för att utveckla en human terapeutisk antikropp som binder till och inhiberar de inflammationsdrivande egenskaperna hos BSSL. Efter ett mycket omfattande screening- och utvecklingsarbete kunde läkemedelskandidaten SOL-116 väljas sommaren 2019 och den patentsöktes genom en så kallad internationell PCT-ansökan i juli 2020, vilket förväntas ge immateriellt skydd och exklusivitet till år 2040.

Lipums mål är att så snabbt som möjligt låta testa SOL-116 i en klinisk studie på RA patienter och parallellt ta fram ytterligare prekliniska resultat kring betydelsen av BSSL och SOL-116s effekt vid andra kroniska inflammatoriska sjukdomar. Detta ska resultera i en portfölj av data som öppnar för samarbeten med större läkemedelsbolag kring den fortsatta utvecklingen av SOL-116.

Forskning & Utveckling

Forskning & Utveckling