Pressmeddelande: Umeå, 22 november 2021. Lipum AB (publ) (”Lipum”) tillkännager att Flerie Invest AB har förvärvat Almi Invest AB:s samtliga aktier och teckningsoptioner i Lipum. Transaktionen har skett utanför marknadsplats. Som ny storägare i Lipum kommer Flerie Invest att ingå i valberedningen.

Flerie Invest AB är ett välrenommerat investmentbolag med aktivt ägande inom bioteknologi och läkemedel. Bolaget kontrolleras av Thomas Eldered, som tidigare var VD och medgrundare till Recipharm. Flerie Invest har gedigen erfarenhet kring bolagsbyggande inom läkemedelsutveckling och efter förvärvet av Almi Invests aktier har deras ägande ökat till cirka 9,4% av röster och kapital i Lipum.

Almi Invest AB gjorde som första investerare en såddinvestering i Lipum år 2016. De har därefter tillfört organisatoriskt stöd och deltagit vid kapitalanskaffningar. I samband med Lipums notering vid Nasdaq First North i april 2021 gjorde Almi Invest en förbindelse om en så kallad lock-up under sex månader, men deklarerade samtidigt att de normalt avvecklar noterade innehav.

"Vi står inför nästa steg i Lipums utveckling och planerar för start av kliniska prövningar under 2022. Då är det förstås synnerligen värdefullt med aktiva ägare som med industriell erfarenhet kan stötta den utvecklingen." – säger Einar Pontén, VD.

Transaktionen innebär att Flerie Invest som storägare kommer att ingå i valberedningen och representeras av Carl-Johan Spak. Övriga ledamöter i valberedningen är Olle Hernell som representerar grundarna, Adam Dahlberg samt Lipums styrelseordförande Ulf Björklund.

Aktieägare är välkomna att inkomma med förslag och synpunkter till valberedningen via email till <valberedning@lipum.se>. För att säkerställa att förslag ska kunna behandlas ska dessa inkomma i god tid före stämman, dock senast den 31 januari 2022.

För ytterligare information kontakta:
Einar Pontén, VD
E-post:    einar.ponten@lipum.se
Mobil:     +46 70 578 34 95
Web:       www.lipum.se

Om Lipum
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med övertygande data för sällsynta sjukdomen barnreumatism och ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU. Bolagets aktie (LIPUM) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.