EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA BEGRÄNSNINGAR. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Lipum AB (publ) ("Lipum" eller "Bolaget") offentliggör idag ett informationsmemorandum avseende Bolagets förestående företrädesemission av aktier om högst cirka 26,4 MSEK före transaktionskostnader ("Företrädesemissionen"). Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.lipum.se) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se).

Lipum offentliggör idag ett informationsmemorandum avseende Bolagets förestående Företrädesemission. Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.lipum.se) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se).

Villkor för Företrädesemissionen

  • De som är registrerade aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 30 juni 2023 kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas i Lipum. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Dessutom erbjuds investerare möjligheten att teckna aktier utan teckningsrätter.
  • För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också anmält sig för teckning och tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, samt i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter (allmänheten i Sverige och kvalificerade investerare) och, vid överteckning, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
  • Teckningskursen har fastställts till 9,20 SEK per ny aktie. Genom Företrädesemissionen kommer Lipums aktiekapital att öka med högst 717 583,50 SEK, från nuvarande 1 913 556 SEK till högst 2 631 139,50 SEK genom emission av högst 2 870 334 nya aktier. Efter Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Lipum att uppgå till högst 10 524 558 aktier. Företrädesemissionen kommer tillföra Lipum en emissionslikvid om cirka 26,4 MSEK före avdrag för transaktionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas.
  • Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 27,3 procent, men har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter senast den 13 juli 2023.
  • Teckningsperioden löper från och med den 4 juli 2023 till och med den 18 juli 2023 med rätt för Lipums styrelse att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning. Handel i teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 4 juli 2023 till och med den 13 juli 2023 och handel i BTA (betalda tecknade aktier) kommer att äga rum under perioden från och med den 4 juli 2023 till omkring vecka 31 2023.
  • För fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen hänvisas till informationsmemorandumet.

Rådgivare

Lipum har anlitat Erik Penser Bank och Mannheimer Swartling Advokatbyrå som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte avsett för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras eller spridas till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i samt District of Columbia) (”USA”), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i pressmeddelandet får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning

Inga värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Samtliga erbjudanden eller försäljningar av värdepapper i samband med en företrädesemission i Lipum kommer att genomföras utanför USA med tillämpning av, och i enlighet med, Regulation S enligt Securities Act. Inget erbjudande till allmänheten kommer att lämnas i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.