Pressmeddelande: Umeå, 26 november 2021. Lipum AB (publ) publicerar härmed kvartalsrapporten för perioden juli till september 2021. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida (https://lipum.se/finansiella-rapporter/).

Finansiell sammanfattning för perioden januari till september 2021

  • Nettoomsättning: 0 KSEK (15)
  • Resultat efter finansiella poster: -23 080 KSEK (-11 333)
  • Likvida medel per 30 september: 61 941 KSEK (14 806)

Väsentliga händelser under perioden juli-september 2021

  • Toxikologi- och säkerhetsstudie enligt GLP startade
  • GMP-tillverkning av SOL-116 till kliniska prövningar startade
  • Medgrundare professor Olle Hernell fick utmärkelse för vetenskapliga insatser

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Flerie Invest AB förvärvade Almi Invests ägande i Lipum och tar plats i valberedningen
  • Dr Maria Wanderoy ny projektledare för SOL-116

VD kommentar

Tredje kvartalet var händelserikt, men den kortfattade summeringen blir att vårt arbete fortskrider planenligt. Vi är givetvis nöjda med ”halvtidsresultaten” från toxikologi- och säkerhetsstudierna av vår läkemedelskandidat SOL-116. Med dessa kunde vi gå vidare och starta en längre och mer omfattande studie som utförs enligt de regelverk (Good Laboratory Practice) som gäller för att kunna använda resultaten som underlag i en klinisk prövningsansökan. Vi startade också produktion av SOL-116 under de kvalitetskrav (Good Manufacturing Practice) som ställs för att få ge antikroppen till människa. Båda dessa aktiviteter löper parallellt under hösten. Inför den kommande kliniska utvecklingen har vi även förstärkt vår organisation med en kompetent och erfaren projektledare.

Vid läkemedelsutveckling har biverkningar stort fokus och enkelt uttryckt gäller det att uppnå bästa möjliga terapeutiska effekt utan oacceptabla sidoeffekter. Säkerheten följs noga genom hela det kliniska programmet och även efter att läkemedlet blivit introducerat på marknaden. Ett exempel på detta var när amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) beslutade om nya krav på märkning och rekommendationer för så kallade JAK-inhibitorer. Man hade utvärderat biverkningsdata från en stor randomiserad klinisk säkerhetsprövning vid behandling av reumatoid artrit och ulcerös kolit. JAK-inhibitorer är småmolekyler som administreras oralt och som utgjort ett alternativ för den stora grupp patienter som inte är hjälpta av de dominerande biologiska anti-TNF läkemedlen. FDA:s beslut väntas minska användningen av JAK-inhibitorer och behovet av andra och bättre alternativ kvarstår. Detta ökar våra möjligheter och sporrar förstås oss i arbetet med att utveckla vårt läkemedel. Med en unik verkningsmekanism ska det erbjuda ett behandlingsalternativ.

Även antikroppsläkemedel har förstås biverkningar som i vissa fall resulterar i begränsningar i användandet. En fördel med antikroppar jämfört med små syntetiska molekyler är att antikroppar riktas mer specifikt och att kopplingen mellan antikroppen och dess mål är mycket stark. Detta återspeglas bland annat av ett stort ökande antal antikroppsläkemedel som får marknadsgodkännande.

Drygt hälften av de antikroppar som FDA godkänt fram till 2019 fick sitt godkännande under åren 2015-2019. Av de tio globalt bäst säljande läkemedlen under 2020 var hälften antikroppsläkemedel, men samtliga blev marknadsgodkända före år 2015. Trenden pekar på en fortsatt stark utveckling för gruppen.

Med lättade restriktioner har jag åter kunnat träffa aktieägare och presentera Lipums framsteg och mål, vilket förstås är stimulerande. Ett speciellt tillfälle var en lokal helkväll kallat ”Umeå på börsen” där fem lokala och noterade bolag från olika branscher samlade många åhörare.

Lokal förankring är viktigt av många skäl och det var också den nordliga grenen av Almi Invest som 2016 gjorde den första såddinvesteringen i Lipum. De har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till Bolagets utveckling. Normalt behåller de inte sitt ägande efter en börsnotering och de har därför nyligen sålt sina aktier och teckningsoptioner till Flerie Invest AB. Det är ett välrenommerat investmentbolag med aktivt ägande inom bioteknologi och läkemedel som kontrolleras av Thomas Eldered, tidigare VD och medgrundare till Recipharm. De är därmed största ägare och jag välkomnar deras engagemang för en fortsatt fin utveckling av Lipum.

Einar Pontén, VD

Länk till den fullständiga rapporten: Kvartalsrapport

För ytterligare information vänligen kontakta:
Einar Pontén, CEO
E-post:    einar.ponten@lipum.se
Mobil:     +46 70 578 34 95
Web:       www.lipum.se

Om Lipum
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med övertygande data för sällsynta sjukdomen barnreumatism och ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU. Bolagets aktie (LIPUM) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.