Pressmeddelande: Extra bolagsstämma i Lipum AB hölls i Umeå den 29 december 2020. Mot bakgrund av den fortsatta Covid-19 pandemin genomfördes den extra bolagsstämman enligt ett så kallat roströstningsförfarande, enligt § 20 i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägarna deltog i den extra bolagsstämman genom att i förväg rösta på förslagen.

Fondemission
Den extra bolagsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om fondemission, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 353 623,80 kronor, från 235 749,20 kronor till 589 373 kronor.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen enligt nedan:

  1. Bolagets företagsnamn i § 1 ändras till ”Lipum AB (publ)”
  2. Bolagets aktiekapital i § 4 skall utgöra ”lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor”
  3. Kallelseförfarandet enligt § 9 justeras för att uppfylla kraven för publika aktiebolag enligt aktiebolagslagen (2005:551)