Aktieägarna i Lipum AB, org.nr 556813-5999, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 december 2020.

Den extra bolagsstämman hålls för att besluta om styrelsens förslag till fondemission samt ändring av bolagsordningen. Syftet med fondemissionen är att höja bolagets aktiekapital till minst 500 000 kronor som erfordras för att kunna ändra bolaget till ett publikt aktiebolag.

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset och mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster, har styrelsen i Lipum AB beslutat att den extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, så kallad poströstning. Det kommer därmed inte att finnas möjlighet att, varken personligen eller genom ombud, fysiskt närvara på bolagsstämman. Lipum välkomnar istället aktieägarna att utöva sin rösträtt på bolagsstämman genom poströstning på det sätt som anges nedan.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Lipum AB förda aktieboken den 29 december 2020 och har anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Lipum tillhanda senast den 28 december 2020. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för den extra bolagsstämman.

B. POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägare anmäler sig till stämman och utövar sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier genom att fylla i det poströstningsformulär som bifogas kallelsen.

C.  ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

  1.  Val av ordförande och protokollförare vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringspersoner
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Beslut om fondemission
  7. Beslut om antagande av ny bolagsordning

Beslutsförslag

Punkt 1
Till ordförande och protokollförare vid stämman föreslår styrelsen Susanne Lindquist eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 2
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Lipum AB, baserat på aktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.

Punkt 3
Styrelsen föreslår Olle Hernell, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar, till att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en fondemission enligt styrelsens förslag till beslut om fondemission.

Punkt 7
Styrelsen föreslår att bolagstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

D.  AKTIER OCH RÖSTER
I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 2 357 492 aktier och röster.

E. HANDLINGAR
Styrelsens fullständiga förslag, redogörelse enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551) samt poströstningsformulär finns tillgängliga för aktieägarna i bolaget.

F. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://lipum.se/privacy-policy/