Pressmeddelande: Umeå, 4 Mars 2021. Kallelse till Kallelse till årsstämma i Lipum AB.

Aktieägarna i Lipum AB, org.nr 556813-5999, kallas härmed till årsstämma den 17 mars 2021.Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset och mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster, har styrelsen i Lipum AB beslutat att årsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, så kallad poströstning. Det kommer därmed inte att finnas möjlighet att, varken personligen eller genom ombud, fysiskt närvara på bolagsstämman. Lipum AB välkomnar istället aktieägarna att utöva sin rösträtt på bolagsstämman genom poströstning på det sätt som anges nedan.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN
Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Lipum AB förda aktieboken den 17 mars 2021 och har anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Lipum AB tillhanda senast den 16 mars 2021. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman.B. POSTRÖSTNING
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare anmäler sig till stämman och utövar sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier genom att fylla i det poströstningsformulär som bifogas kallelsen.

C. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av en eller två justeringspersoner
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut om
  a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
  balansräkningen
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer
 9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
 10. Val av styrelseledamöter och revisor
 11. Beslut om antagande av ny bolagsordning
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna
 15. Beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning
 16. Beslut om införande av ett incitamentsprogram för anställda och konsulter
 17. Beslut om införande av ett incitamentsprogram för styrelseledamöter
 18. Stämmans avslutande

D. BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 1
Till ordförande, tillika protokollförare, vid stämman föreslår styrelsen Ulf Björklund
eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 2
Styrelsen föreslår att Mattias Eriksson, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen
istället anvisar, väljs till justeringsperson. Justeringspersonens uppdrag innefattar även
att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i
stämmoprotokollet.

Punkt 3
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Lipum AB,
baserat på aktieboken samt mottagna föranmälningar och poströster, kontrollerad av
justeringspersonen.

Punkt 7a
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om fastställande av den i
årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningen.

Punkt 7b
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att balansera bolagets resultat i ny
räkning.

Punkt 7c
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bevilja styrelseledamöter och
verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under
räkenskapsåret 2020.

Punkt 8
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter intill slutet av
nästa ordinarie bolagsstämma ska vara fyra (4), varav en (1) ska vara styrelsens
ordförande.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att bolagets revisor ska vara ett
registrerat revisionsbolag.

Punkt 9
Aktieägarna Almi Invest AB och Adam Dahlberg, tillsammans företrädande cirka 24,1
procent av samtliga aktier i bolaget, föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att
styrelsearvoden ska utges enligt följande:

 • Styrelseordföranden ska erhålla ett arvode om 200 000 SEK.
 • Styrelseledamöter ska vardera erhålla ett arvode om 100 000 SEK.

Arvodesnivåerna ska avse helt arbetat år. Ledamot som avgår eller ersätts före nästkommande ordinarie bolagsstämma ska erhålla ersättning för den del av året som denne tjänstgjort som styrelseledamot (beräknat pro rata det antal dagar av helt år som denne tjänstgjort).

Styrelsearvode ska inte utges till ledamöter som är anställda av Lipum AB.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Punkt 10
Aktieägarna Almi Invest AB och Adam Dahlberg, tillsammans företrädande cirka 24,1 procent av samtliga aktier i bolaget, föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att omvälja Ulf Björklund till styrelseledamot och styrelsens ordförande samt omvälja Olle Hernell, Kristian Sandberg och Lennart Lundberg till styrelseledamöter för tiden fram till slutet av årsstämman 2022.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden från slutet av årsstämman 2021 till slutet av årsstämman 2022.

Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg kommer att utses till huvudansvarig för revisionen, förutsatt beslut i enlighet med styrelsens förslag.

Punkt 11
Nedanstående förslag har beretts av styrelsen och förutsätter att det biträds av aktieägare med minst 2/3-delar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen föreslår att bolagstämman fattar beslut om antagande av ny bolagsordning enligt Bilaga 1, varigenom bolaget ändrar kallelseförfarandet till bolagsstämma, inför bestämmelse om fullmaktsinsamling och poströstning, ändrar platsen för bolagsstämma, tar bort bestämmelser om förköpsförbehåll och hembudsförbehåll, inför avstämningsförbehåll samt genomför mindre ändringar av redaktionell art.

Förslaget innefattar även ett bemyndigande av styrelsen att fastställa den dag som bestämmelsen om avstämningsförbehåll ska träda i kraft, samt att styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Punkt 12
Nedanstående förslag har beretts av styrelsen och förutsätter att det biträds av aktieägare med minst 2/3-delar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier enligt styrelsens förslag i Bilaga 2.

Punkt 13
Nedanstående förslag har beretts av styrelsen och förutsätter att det biträds av aktieägare med minst 2/3-delar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av teckningsoptioner enligt styrelsens förslag i Bilaga 3.

Punkt 14
Nedanstående förslag har beretts av styrelsen och förutsätter att det biträds av aktieägare med minst 2/3-delar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av konvertibler enligt styrelsens förslag i Bilaga 4.

Punkt 15
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning enligt styrelsens förslag i Bilaga 5.

Punkt 16
Nedanstående förslag har beretts av styrelsen och förutsätter att det biträds av aktieägare med minst 9/10-delar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens föreslår att stämman fattar beslut om införande av ett incitamentsprogram för anställda och konsulter enligt Bilaga 6.

Punkt 17
Nedanstående förslag har beretts av styrelsen och förutsätter att det biträds av aktieägare med minst 9/10-delar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägarna Almi Invest AB och Adam Dahlberg, tillsammans företrädande cirka 24,1 procent av samtliga aktier i bolaget, föreslår att stämman fattar beslut om införande av ett incitamentsprogram för styrelseledamöter enligt Bilaga 7.

E. AKTIER OCH RÖSTER
I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 2 357 492 aktier och röster.

F. HANDLINGAR
Den senast fastställda årsredovisningen med anteckning om årsstämmans beslut om bolagets vinst eller förlust, revisionsberättelsen samt poströstningsformulär finns tillgängliga för aktieägarna i bolaget.

G. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://lipum.se/privacypolicy/