Pressmeddelande: Årsstämma i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Bolaget”) hölls den 17 mars 2021 i Umeå.

Genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut.

Årsredovisning och resultat

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till varje annan ledamot av styrelsen.

Årsstämman beslutade att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska ha fyra (4) styrelseledamöter, utan suppleanter.

Stämman beslutade att omvälja Ulf Björklund till styrelseledamot och styrelsens ordförande samt omvälja Olle Hernell, Kristian Sandberg och Lennart Lundberg till styrelseledamöter för tiden fram till slutet av årsstämman 2022.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden från slutet av årsstämman 2021 till slutet av årsstämman 2022. Det antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg ska vara huvudansvarig för revisionen.

Antagande av ny bolagsordning

Årsstämman beslutade om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser varigenom bolaget ändrar kallelseförfarandet till bolagsstämma, inför bestämmelse om fullmaktsinsamling och poströstning, ändrar platsen för bolagsstämma, tar bort bestämmelser om förköpsförbehåll och hembudsförbehåll, inför avstämningsförbehåll samt genomför mindre ändringar av redaktionell art.

Stämman bemyndigande också styrelsen att fastställa den dag som bestämmelsen om avstämningsförbehåll ska träda i kraft, samt att styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

För att bolaget på ett tidseffektivt sätt ska kunna genomföra en kapitalanskaffning och ägarspridning inför och/eller i samband med notering av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market bemyndigades styrelsen fatta beslut om nyemission. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå till 2 695 000 stycken. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar de nya aktierna cirka 53 procent av samtliga aktier i bolaget efter utspädning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av teckningsoptioner

Antalet teckningsoptioner som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå till 2 695 000 stycken, vilket ska kunna medföra utgivande av sammanlagt högst 1 347 500 stycken aktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av konvertibler

Stämman bemyndigade styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om att bolaget ska uppta konvertibla lån genom emission av konvertibler.

Principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning

Stämman beslutade att fastställa förslag till principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning, att gälla villkorat notering av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter varav en (1) ska utgöras av styrelsens ordförande och tre (3) ska utses av var och en av de tre (3) till röstetalet största aktieägarna.

Beslut om införande av incitamentsprogram för anställda och konsulter

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att programmet ska bestå av sammanlagt högst 72 500 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en aktie i Bolaget.

Beslut om införande av ett incitamentsprogram för styrelseledamöter

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att programmet ska bestå av sammanlagt högst 52 500 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en aktie i Bolaget.

Samtliga beslut på årsstämman beslutades enhälligt.

Ladda ned pressreleasen här »