Aktieägarna i Lipum AB, org. nr. 556813-5999 (“Lipum”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 juni 2020, kl. 16:00 på Tvistevägen 48C i Umeå. Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i aktieboken per dagen för stämman.

Föranmälan senast måndagen den 22 juni 2019 per e-post till investor@lipum.se/sv.

Ladda ned kallelsen här »