Lipum AB (publ) rapporterade idag att den vetenskapliga artikeln med titeln “Effects of bile salt-stimulated lipase on blood cells and associations with disease activity in human inflammatory joint disorders” publicerats i den peer review-granskade tidskriften PLOS ONE. Författarna är forskare vid Lipum AB, tillsammans med medarbetare vid institutionerna för Folkhälsa och klinisk medicin, reumatologi och Klinisk vetenskap, pediatrik, Umeå universitet.

Resultaten som publicerats visar att koncentrationen av gallsalt-stimulerat lipas (eng. bile salt-stimulated lipase, BSSL) är signifikant högre i blodprover från patienter med reumatoid artrit och psoriasis artrit jämfört med friska kontroller. Resultaten visar också att det finns tydliga samband mellan BSSL-nivåer i blodet och sjukdomsaktivitet samt med andra välkända markörer för inflammation.

I artikeln beskrivs också hur BSSL interagerar och påverkar inflammatoriska celler från människa. Proteinet (BSSL) utsöndras av granulocyter, binder till monocyter och stimulerar dessa cellers migration in vitro. Antikroppar som binder till BSSL och blockerar interaktionen med monocyter blockerar samtidigt BSSL från att inducera cellmigration.

"Artikeln sammanfattar vår prekliniska forskning och visar att BSSL har en proinflammatorisk roll och påverkar rekryteringen av inflammatoriska celler till platsen för inflammation. Detta stärker vårt pågående arbete och verifierar BSSL som en lovande målmolekyl för behandling av kronisk inflammation", sa Susanne Lindquist, CSO.

Läs artikeln “Effects of bile salt-stimulated lipase on blood cells and associations with disease activity in human inflammatory joint disorders” av S Lindquist et al här.