Lipum AB (publ) (”Lipum”) tillkännager valberedning inför årsstämman 2023. I enlighet med beslut vid årsstämman har de till röstetalet tre största aktieägarna den 1 september 2022 utsett en valberedning inför årsstämman 2023.

De tre till röstetalet största ägarna (med hänsyn tagen till ägargrupperingar) per den 1 september 2022 är bolagets grundare representerade av Olle Hernell, Christian von Koenigsegg med bolag, och Flerie Invest AB. Christian von Koenigsegg avstod sin plats till bolagets fjärde största ägare, Adam Dahlberg med familj.

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av Carl-Johan Spak, ordförande för valberedningen, Olle Hernell, Adam Dahlberg samt Ulf Björklund, styrelseordförande i Lipum.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämma framlägga förslag avseende ordförande vid årsstämma, val och arvodering av styrelseledamöter, val och arvodering av revisor samt i förekommande fall, förändringar av principer för utseende av valberedning.

Aktieägare är välkomna att inkomma med förslag och synpunkter till valberedningen via email till valberedning@lipum.se. För att säkerställa att förslag ska kunna behandlas ska dessa inkomma i god tid före stämman, dock senast den 28 februari 2023.