En extra bolagsstämma i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Lipum” eller ”Bolaget”), beslutade idag om ändring av Bolagets bolagsordning och godkännande av styrelsens beslut om en företrädesemission av högst 27 944 055 aktier. Den extra bolagsstämman beslutade vidare om godkännande av det tillverkningsavtal som Bolaget den 29 februari 2024 ingått med NorthX Biologics AB.

Vid den extra bolagsstämman som hölls den 2 april 2024 beslutade bolagsstämman, i enlighet med föreslagna beslut, följande:

Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Bolagstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om

  1. ändring av 4‑5 §§ i bolagsordningen så att Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 4 564 191,75 kronor och högst 18 256 767,00 kronor samt att antalet aktier ska vara lägst 18 256 767 stycken och högst 73 027 068 stycken; och
  2. godkännande av styrelsens beslut den 29 februari 2024 om en företrädesemission av högst 27 944 055 aktier till en teckningskurs om 6,70 SEK per aktie.

Beslut om godkännande av tillverkningsavtal med NorthX

Bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna det tillverkningsavtal som Bolaget ingått med NorthX Biologics AB den 29 februari 2024.

Protokollet från den extra bolagsstämman kommer att hållas tillgängligt på Lipums webbplats, www.lipum.se.