Lipum AB (publ) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till juni 2023. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Finansiell sammanfattning för perioden januari till juni 2023

  • Nettoomsättning: 0 KSEK (0)
  • Resultat efter finansiella poster: -21 122 KSEK (-15 167)
  • Likvida medel per 30 juni: 12 364 KSEK (18 783)

Väsentliga händelser under perioden april till juni 2023

  • Carl-Johan Spak invaldes som ny styrelseledamot
  • Lipum hade ett rådgivande möte med Läkemedelsverket
  • Beslut om företrädesemission

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Kapitaltillskott från företrädesemission 15,3 MSEK före omkostnader på 8%
  • Samarbete med forskare vid Karolinska Institutet inlett
  • Publikation av vetenskaplig artikel kring BSSL

VD kommentar – ”Ökat tempo i den kliniska utvecklingen”

Jag är mycket nöjd med utvecklingen. Vi kommer nu att öka tempot vid genomförandet av vår kliniska fas 1-studie.

Under våren kunde vi rapportera att första delen av vår fas 1-studie följde plan och att resultaten vi fick var bra. Detta pekade på möjligheten att starta den andra delen av studien tidigare än vad vi ursprungligen hade planerat. Därför gjorde vi i samarbete med vårt CRO ett arbete med att uppdatera utformningen av studien, vilket ledde till ändringar av studieprotokollet och en ny och snabbare väg framåt. Slutligen kunde vi lämna in underlag till de holländska myndigheterna och vi har fått klartecken från dem. Vi fick också anledning att se över tillgången till övriga resurser där till exempel analyskapacitet hos våra partners har säkerställts.

Med vår ambition att gå fram snabbare följde också behovet av ytterligare kapital tidigare än planerat. Därför beslutades om en företrädesemission som genomfördes under juli och tillförde Lipum 15,3 MSEK före omkostnader på cirka åtta procent.

Därmed är vi nu redo att starta andra delen av den kliniska studien. I den kommer friska försökspersoner att få upprepade doser av SOL-116 och syftet är fortsatt att studera säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik. Vi bedömer att det kommer att vara tillräckligt med en kohort om åtta försökspersoner, men det går inte att utesluta att det kan krävas ytterligare en grupp, vilket skulle förlänga studien och öka kostnaderna. Parallellt med detta fortgår den så kallade SAD-delen av studien med den sista gruppen där det ingår åtta RA-patienter som vardera ska få en dos av antikroppen eller placebo. Egentligen var planen att första patient skulle ha doserats före sommaren, men det visade sig att vi hade satt alltför stringenta kriterier för vilka RA-patienter som fick ingå i studien. Därför har vi nu i samverkan med våra rådgivare modifierat kraven och vårt CRO har engagerat två erkända kliniker i Holland. Därmed räknar vi med att rekryteringen av patienter ska förenklas och att vi kan följa en reviderad plan och bli klara med denna del av studien under hösten.

Vårt fokus ligger på den kliniska utvecklingen, men som en del av detta ingår också en ökad förståelse för SOL-116’s verkningsmekanism och målmolekylen BSSL’s roll vid inflammation. Vi har sedan tidigare ett omfattande prekliniskt underlag och alldeles nyligen fick Lipums forskare, i samarbete med forskare vid Umeå universitet, en vetenskaplig artikel publicerad i en välrenommerad vetenskaplig tidskrift. Det var glädjande och viktigt, eftersom det även underlättar vår kommunikation med partners och möjligheten att skapa samarbeten. Vi planerar för fler publikationer kring BSSL och dess roll i inflammationsprocessen och det nyligen rapporterade samarbetet mellan Lipum och avdelningen för reumatologi vid Karolinska Institutet i Solna ska borga för väl genomförda vetenskapliga studier. Samarbetet ska pågå under minst två år och KI håller just nu på att rekrytera en postdoc som ska fokusera på studier av BSSLs roll vid inflammation. Utöver detta för vi dialog med ytterligare två svenska universitet där främst studier av prover från biobanker är prioriterat.

Jag tycker att det mesta går vår väg och i rätt riktning, men det är förstås ingen slump. Vi har ett kunnigt och härligt engagerat team som även agerat ”sommarjobbare” för att inte tappa tempot. Därför vill jag rikta ett stort och varmt tack för detta engagemang till alla medarbetare och partners.

Einar Pontén, VD

VD Einar Pontén kommenterar rapporten i en direktsänd webcast den 31 augusti kl 09:00, länk.