Lipum AB (publ) publicerar härmed delårsrapport och bokslutskommuniké för 2023. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Finansiell sammanfattning för perioden januari till december 2023

  • Nettoomsättning: 0 KSEK (0)
  • Resultat efter finansiella poster: -37 178 KSEK (-38 085)
  • Likvida medel per 31 december: 10 226 KSEK (32 837)
  • Antal anställda vid periodens slut: 5 (5)
  • Antal aktier vid periodens slut: 9 314 685 (7 654 224)

Väsentliga händelser under perioden oktober till december 2023

  • Lipum har utsett Ola Sandborgh till ny verkställande direktör
  • Lipum får Vinnova-anslag för att göra ansökan till Eurostars

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Lipum rapporterar positiva interimsresultat från klinisk fas 1-studie som visar att SOL-116 reducerar BSSL nivåer i plasma hos friska försökspersoner.
  • Lipum tecknar avtal med NorthX Biologics AB om nyproduktion av SOL-116 inför fas 2-studier.

VD kommentar ” En flygande start på en spännande resa”

Jag blev på en och samma gång stolt, glad och inspirerad över att bli rekryterad som ny ledare för Lipum. Ett välskött bolag byggt kring en mycket spännande upptäckt med potential att bli en game changer. Jag visste direkt att här vill jag vara, här finns en möjlighet, här kan jag bidra till att fler sjuka får en bättre vård och livskvalitet.

Jag har lett globala tvärfunktionella team inom utvecklingsprojekt i såväl tidig som sen fas. I tillägg har jag även en betydande erfarenhet av företagsutvärderingar, förvärv och försäljning. Vid flera tillfällen under mina drygt 30 år i branschen har jag fått möjlighet att arbeta med läkemedel som gett bättre behandlingsmöjligheter och jag ser det som ynnest att få ta Lipum och läkemedelskandidaten SOL-116 vidare för att tillfredsställa ett stort medicinskt behov.

Något som var extra roligt och som gör mig verkligt upprymd är de positiva interimsresultat som vi fått från den första delen av vår kliniska fas 1-studie. I denna del fick 40 friska försökspersoner fem olika doser av SOL-116 eller placebo. Studien bekräftar en förväntad farmakokinetik och en fortsatt god säkerhetsprofil samt att SOL-116 interagerar med sitt målprotein BSSL (bile salt-stimulated lipase) och att ingen försöksperson påvisades ha anti-drug-antibodies (immunogenicitet) efter dosering. SOL-116 reducerade mängden av målproteinet BSSL i plasma till icke detekterbara nivåer i 90 dagar efter dos. Det här innebär att vi får en mycket bra uppfattning om hur SOL-116 tas upp i kroppen, att det tolereras väl, att antikroppen (SOL-116) binder till vårt målprotein samt att inga anti-antikroppar verkar bildas, vilka annars skulle kunna begränsa behandlingseffekten av SOL-116 över tid.

I den andra delen av studien har samtliga åtta friska försökspersoner med 28 dagars mellanrum fått samtliga planerade fyra doser vardera. Nu pågår en uppföljning och utvärdering av dessa. I den tredje och sista delen av studien kommer åtta patienter med reumatoid artrit att erhålla var sin dos av SOL-116 eller placebo. Rekrytering av patienter har inletts för dosering under våren 2024. Det är med stor förväntan jag ser fram emot resultat under tredje kvartalet i år.

Sammantaget är detta en viktig milstolpe för Lipum och bekräftar inte bara bolagets förväntningar utan ger även värdefull kunskap inför utformandet av ett fas 2-program där vi kommer att studera medicinsk effekt av SOL-116. Vi kan med trygghet ta steget mot nästa fas. Precis den flygande start som jag hade hoppats på!

Under mina första dagar på Lipum närvarade jag vid Nordic Life Science Days i Köpenhamn. Mitt intryck från alla möten med läkemedelsbolag och investerare var att intresset för Lipum är stort. Vi följer upp dessa kontakter och planerar för att delta vid fler industrimöten för att berätta om våra framsteg i klinik och på så sätt söka möjligheter till samarbeten och på sikt affärer.

Jag har även valt att driva ett byte av kontraktstillverkare och ta hem produktionen av SOL-116 till det svenska företaget NorthX Biologics. Tillsammans med dem kommer vi att tillverka läkemedlet SOL-116. Vi kan se att det kommer leda till besparingar av kostnader och tidsvinster samtidigt som vi behåller högsta kvalitet och leveranssäkerhet. Vi får därmed en partner på hemmaplan som minskar behovet av långa transporter och vi berörs inte av tidsskillnader eller valutaeffekter. Som tidigare kommunicerats och helt planenligt behöver vi under andra kvartalet ytterligare kapital för att ta SOL-116 vidare till spännande och potentiellt mycket värdehöjande fas 2-studier samtidigt som vi fortlöpande ökar vår kunskap kring verkningsmekanism och möjligheten att använda vårt läkemedel för behandling av olika typer av kroniska inflammatoriska sjukdomar. För att lyckas med det behöver vi fortsatt support från våra aktieägare och nya intressenter. Vi bjuder därför in till en företrädesemission som annonseras via pressmeddelande idag, 29 februari.

Som alla känner till så är läkemedelsutveckling kapitalkrävande. Under perioden beviljades vi ett bidrag på 300 000 kronor från Vinnova som stöd för att göra ansökningar om större belopp från EU. Lipum fick 2018 ett bidrag på cirka 23 MSEK från Horizon 2020 och under förra året ledde en utmärkt utvärdering inom EIC Accelerator sånär till ett nytt större bidrag. Därför kommer vi fortsätta söka mjuka pengar, men tyvärr går det inte att budgetera med denna typ av kapitaltillskott.

Jag vill avsluta med att tacka mina professionella och kompetenta medarbetare i teamet för era föredömliga och dedikerade insatser i att utveckla SOL-116 till en ny, unik, behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. Jag ser fram emot att fortsatt leda utvecklingen och tillsammans med er uppnå flera betydelsefulla milstolpar under året.

Ola Sandborgh, VD

VD Ola Sandborgh kommenterar rapporten i en direktsänd webcast 29/2 kl 13:00 länk.

Fullständig rapport finns på ww.lipum.se.