Pressmeddelande: Umeå, 24 mars 2023. Lipum AB (publ) publicerar härmed delårsrapport och bokslutskommuniké för 2022. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Finansiell sammanfattning för perioden januari till december 2022

  • Nettoomsättning: 0 KSEK (0)
  • Resultat efter finansiella poster: -38 085 KSEK (-52 256)
  • Likvida medel per 31 december: 32 837 KSEK (47 053)
  • Antal anställda vid periodens slut: 5 (4)
  • Antal aktier vid periodens slut: 7 654 224 (5 052 492)

Väsentliga händelser under perioden oktober till december 2022

  • Klinisk fas 1-studie med läkemedelskandidaten SOL-116 startade hos bolagets partner QPS Netherlands B.V. i Holland
  • Lipum gjorde en nyemission på 39 MSEK

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den pågående kliniska fas 1-studien fortskrider planenligt efter säkerhetsutvärdering av fyra grupper av friska försökspersoner

VD kommentar – vi är i klinisk fas
Under fjärde kvartalet startade vi en klinisk fas 1-studie av vår läkemedelskandidat SOL-116. Därmed uppnådde vi årets stora mål och en mycket betydande milstolpe i bolagets utveckling.

SOL-116 är utvecklad för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar och arbetet inleddes vid bolagets bildande bland annat med studier på så kallade knock-out möss och med experimentella antikroppar för prekliniska försök. Resultaten visade det möjligt att hindra de inflammationsdrivande egenskaperna hos målproteinet BSSL. Nu har vi också tagit fram knock-in möss (infört humana BSSL genen) och dessa kommer göra vår prekliniska utveckling ännu skarpare. Redan 2016 inledde
vi arbetet med att utveckla en humaniserad terapeutisk antikropp, vilket skedde med kvalificerat stöd från läkemedelsplattformen vid SciLifeLab, som är en nationell resurs för molekylärbiologisk forskning och läkemedelsutveckling. Efter ett mycket omfattande screenings och utvecklingsarbete patentsöktes läkemedelskandidaten SOL-116 år 2020, vilket bör ge immateriellt skydd fram till år 2040. Det är således ett gediget tids- och kapitalkrävande arbete som gör att SOL-116 nu utvärderas kliniskt.
Fas 1-studien pågår och slutlig rapport beräknas komma under hösten, men då säkerhet och tolerans är det primära syftet med studien så sker det efter varje avslutad dosgrupp en noggrann utvärdering av just detta innan vi kan gå vidare till nästa grupp av friska försökspersoner.
De får då en högre dos av SOL-116 än föregående grupp. Nu har fyra grupper blivit doserade och ingen säkerhetsutvärdering har föranlett någon ändring av planeringen, vilket självfallet är positivt.
Studien är visserligen dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad, men vi får redan nu vissa data som ger vägledning inför nästa
kliniska studie. Arbetet med planeringen av den pågår och vi avser också att söka ett rådgivande möte med Läkemedelsverket kring den fortsatta utvecklingen av vårt kliniska program.
Det fjärde kvartalets händelser omfattade även en nyemission om 39 MSEK, vilket naturligtvis också var viktigt. Tack vare långsiktiga och engagerade ägare kunde den göras till aktuell dagskurs och med låg omkostnad trots en utbredd finansiell och politisk i oro i världen. En annan möjlighet till finansiering är att söka offentliga bidrag. Vi beviljades tidigare 23 MSEK från EU’s program Horizon 2020 och det projektet avslutades i december 2020. Under förra året blev detta projekt utvalt för en revision och ett avslutande besök av revisorerna gjordes hos oss under januari i år, men vi har ännu inte fått deras slutrapport. Parallellt med detta lämnade vi under perioden in en första ansökan till EU’s program EIC Accelerator.
Den fick ett utmärkt omdöme och vi erbjöds därmed möjligheten att lämna in en fullständig ansökan, vilket har skett nyligen. Det finns nog ingen som med säkerhet kan säga vart det bär hän med konjunkturen och därför fortsätter vi att bevaka och utvärdera de risker som eventuellt kan påverka våra planer. En konsekvens av världsläget kan tyvärr utläsas i Nasdaq’s index First North Health Care PI (FN20PI) som visar värderingen av de listade mindre bolagen i hälsosektorn. Indexet har sjunkit cirka 40% de senaste tolv månaderna, men är i stort sett oförändrat sedan oktober förra året. Så nedgången tycks ha planat ut, men indexet är på samma nivå som för 5-6 år sedan.
Kring detta tema redovisade nyligen ett välrenommerat nordiskt riskkapitalbolag sin statistik kring ännu inte vinstgivande noterade bolag inom hälsosektorn. De menar att nervärderingen av dessa bolag huvudsakligen beror på så kallade makro-faktorer och att den generellt sett har skett även om bolagen har lyckats med sin utveckling och nått sina mål. Nu sällar de sig till de optimistiska och tror på en ökad värdering av sektorn. Det saknas inte goda nyheter och för att nämna några exempel så har marknaden nyligen värderat upp Calliditas betydligt då de rapporterat lyckade kliniska resultat och det onoterade svenska bolaget Aqilion har gjort en stor affär inom inflammation med kemi och läkemedelskoncernen Merck KGaA.
Vi är igång med klinisk prövning och det är även full fart på det prekliniska arbetet. Lipum har ett mycket hängivet och kompetent team som med stor energi ser till att vi utvecklar i rätt riktning. Jag är tacksam för det och ser också mycket positivt på framtiden även om det just nu är stökigt i världen. Jag hoppas att aktieägarna delar vår optimism.

Einar Pontén, VD

Länk till den fullständiga rapporten: Bokslutskommuniké

VD Einar Pontén kommenterar rapporten i en direktsänd webcast den 24 mars kl 09:00, länk.