Aktieägarna i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Lipum”), kallas till årsstämma tisdagen den 28 maj 2024 kl. 13.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler på Norrlandsgatan 21 i Stockholm.

Styrelsen har beslutat att aktieägare även ska kunna utöva sin rösträtt på stämman genom poströstning i den ordning som föreskrivs nedan.

A. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

I) DELTAGANDE I STÄMMOLOKALEN

Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 20 maj 2024, och
 • anmäla sitt deltagande senast den 22 maj 2024 per post till Lipum AB (publ), Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå eller per e-post till investor@lipum.se. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.lipum.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till bolaget under ovanstående adress i samband med anmälan.

II) DELTAGANDE GENOM POSTRÖSTNING

Den som önskar delta i stämman genom poströstning ska

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 20 maj 2024, och
 • anmäla sitt deltagande senast den 22 maj 2024 genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Lipum tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt I) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte är tillräckligt för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.lipum.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Lipum AB (publ), Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå eller med e-post till investor@lipum.se. Ifyllt formulär ska vara Lipum tillhanda senast den 22 maj 2024.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten (i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.lipum.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.

FÖRVALTARREGISTRERADE INNEHAV

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 20 maj 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 22 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av en eller två justeringspersoner
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt verkställande direktörens presentation
 7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer
 11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
 12. Val av styrelseledamöter och revisor
 13. Beslut om instruktion för valberedningen
 14. Stämmans avslutande

C. BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Ulf Björklund väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Lipum, baserad på bolagsstämmoaktieboken framtagen av Euroclear Sweden AB, anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen samt mottagna poströster.

Punkt 8 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 10 – Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex (6), utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att bolagets revisor ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag, utan suppleanter.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå enligt följande:

 • Styrelseordföranden ska erhålla ett arvode om 250 000 kronor (tidigare 200 000 kronor);
 • Styrelseledamöter ska vardera erhålla ett arvode om 125 000 kronor (tidigare 100 000 kronor).

Arvodesnivåerna ska avse helt arbetat år. Ledamot som avgår eller ersätts före nästkommande årsstämma ska erhålla ersättning för den del av året som denne tjänstgjort som styrelseledamot (beräknat pro rata i förhållande till det antal dagar av helt år som denne tjänstgjort).

Styrelsearvode ska inte utges till ledamöter som är anställda av Lipum AB (publ).

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår omval av Åsa Hansdotter, Olle Hernell, Ingemar Kihlström, Kristian Sandberg och Carl-Johan Spak samt nyval av Åsa Magnusson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen nyval av Ingemar Kihlström till styrelsens ordförande. Ulf Björklund har avböjt omval.

Åsa Magnusson är född 1966 och är Chief Engagement and Commercial Officer på Vicore Pharma AB. Hon har mer än 20 års erfarenhet från seniora kommersiella roller inom läkemedelsindustrin med fokus på market access och lansering av läkemedel för sällsynta sjukdomar. Åsa har tidigare varit General Manager på Arvelle som etablerade sin verksamhet i Norden. Hon har även haft olika seniora kommersiella befattningar på Alexion där hon ledde tvärfunktionella team i syfte att säkerställa tillgången till innovativa antikroppsbaserade läkemedel och på Actelion där hon ledde den kommersiella lanseringen av företagets läkemedel inom pulmonell arteriell hypertension (PAH). Åsa har en Bachelor of Business Administration and B2B Marketing från Lunds universitet.

Vidare föreslår valberedningen omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har meddelat att vid omval kommer auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg fortsätta som huvudansvarig för revisionen.

Punkt 13 – Beslut om instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att stämman antar en ny instruktion för valberedningen i Lipum, att gälla till dess annan instruktion antas. Förslaget innebär att datumet för när de till röstetalet största aktieägarna ska fastställas baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB ändras från sista bankdagen i augusti året före årsstämman till sista bankdagen i september året före årsstämman. I samband med denna förändring föreslås vissa redaktionella och språkliga förenklingar av instruktionen, vilka inte föranleder några väsentliga förändringar i valberedningens arbete.

Instruktionen för valberedningen föreslås ha följande lydelse:

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter varav en (1) ska utgöras av styrelsens ordförande och tre (3) ska utses av var och en av de tre (3) till röstetalet största aktieägarna. De till röstetalet största aktieägarna ska fastställas baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i september året före årsstämman och övrig tillförlitlig aktieägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de tre (3) till röstetalet största aktieägarna ska i tillämpliga fall en grupp aktieägare anses utgöra en aktieägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear Sweden ABs system eller (ii) offentliggjort och till bolaget skriftligen meddelat att de träffat en skriftlig överenskommelse om att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om Lipum ABs förvaltning.

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de till röstetalet största aktieägarna blivit kända kontakta de största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon eller några av de tre (3) till röstetalet största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska detta ske i turordning till de till röstetalet största aktieägarna. Namnen på ledamöterna i valberedningen och namnen på de aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen ska offentliggöras genom pressmeddelande senast sex månader före årsstämman.

Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande. Styrelsens ordförande ska vara sammankallande till valberedningens första möte. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts.

Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, får valberedningen besluta att den ledamot som aktieägaren nominerat ska avgå ur valberedningen och ersättas av ny ledamot som nomineras av den aktieägare som vid tidpunkten är den till röstetalet största aktieägaren som inte redan är representerad i valberedningen. Valberedningen ska även äga rätt att besluta om en utökning av antalet ledamöter i valberedningen och ska därvid kunna erbjuda nya större aktieägare att utse ledamöter i valberedningen för att bättre återspegla aktuellt ägande i bolaget eller för att upprätthålla kontinuitet i valberedningens arbete. En aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot i dennes ställe. Om en ledamot av valberedningen avgår ska en ny ledamot utses av den aktieägare som utsett ledamoten, eller, om denna aktieägare vid tidpunkten inte längre tillhör de röstmässigt tre (3) största aktieägarna, den till röstetalet största aktieägaren som inte redan är representerad i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras genom pressmeddelande så snart som möjligt.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag i nedanstående frågor:

 • val av stämmoordförande;
 • val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse;
 • styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete;
 • val av och arvodering till revisor(er); och
 • ändring av instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som ankommer på en valberedning enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska på begäran av valberedningen i skälig mån tillhandahålla resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Eventuella för valberedningens arbete nödvändiga omkostnader (inkluderat, vid behov, skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag) ska kunna bäras av Lipum AB, under förutsättning att dessa godkänts av styrelsens ordförande.

Denna instruktion för valberedningen ska gälla till dess annan instruktion antas.

D. AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 18 259 344 aktier och röster.

E. HANDLINGAR

Valberedningens motiverade yttrande, fullmaktsformulär och poströstningsformulär finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.lipum.se.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som ska hållas tillgängliga för aktieägare enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.lipum.se senast tre veckor före årsstämman. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag av kallelsen.

Handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

F. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

G. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om behandling av personuppgifter, se https://lipum.se/privacy-policy/.

Umeå den 24 april 2024
Lipum AB (publ)
Styrelsen