Pressmeddelande: Umeå 27 maj, 2021. Aktieägarna i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999, kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 juni 2021.

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset och mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster, har styrelsen i Lipum AB beslutat att den extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, så kallad poströstning. Det kommer därmed inte att finnas möjlighet att, varken personligen eller genom ombud, fysiskt närvara på bolagsstämman. Lipum AB (publ) välkomnar istället aktieägarna att utöva sin rösträtt på bolagsstämman genom poströstning på det sätt som anges nedan.

 1. RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

Rätt att delta i stämman har den som är upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 10 juni 2021 och har anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Lipum AB (publ) tillhanda senast den 17 juni 2021. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för den extra bolagsstämman.

 1. POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägare anmäler sig till stämman och utövar sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier genom att fylla i det poströstningsformulär som tillhandahålls genom tjänsten Poströsta.se och som finns tillgängligt via länk på Lipum AB (publ) webbplats [länk till poströstning].

 1. FÖRSLAG TILL DAGORDNING
 1. Val av ordförande vid stämman
 1. Val av en eller två justeringspersoner
 1. Upprättande och godkännande av röstlängd
 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 1. Godkännande av dagordning
 1. Val av styrelseledamöter
 1. Stämmans avslutande
 1. BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 1

Till ordförande, tillika protokollförare, vid stämman föreslår styrelsen Ulf Björklund eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 2

Styrelsen föreslår att Mattias Eriksson, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar, väljs till justeringsperson. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Poströsta.se (Greybear Solutions AB) på uppdrag av Lipum AB (publ), baserat på bolagsstämmoaktieboken, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Punkt 6

Styrelseledamoten Lennart Lundberg har meddelat styrelsen att han inte längre vill kvarstå som styrelseledamot i bolaget för att istället bli medlem av bolagets vetenskapliga råd. Aktieägarna Almi Invest AB, Olle Hernell och Adam Dahlberg, tillsammans företrädande cirka 37 procent av samtliga aktier i bolaget, föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter samt att Åsa Hansdotter och Ingemar Kihlström ska utses till nya styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Aktieägarna föreslår vidare att styrelsearvode ska utgå till ledamöterna med 100 000 SEK vardera, med avdrag pro rata för den del av arvodet som belöper på tiden från årsstämman 2021 till dess ledamöterna väljs på den extra bolagsstämman.

Åsa Hansdotter är advokat och partner i HWF Advokater AB i Helsingborg. Hon är verksam inom det bolags- och aktiemarknadsrättsliga området samt hanterar löpande allmänna affärsjuridiska frågor i rollen som extern bolagsjurist för noterade och onoterade företag inom bl.a. industri och life science. Åsa har även omfattande erfarenhet av svenska och internationella företagsöverlåtelser. Under åren 2001-2017 arbetade Åsa på Mannheimer Swartling, varav som partner under 2010-2017. Åsa är styrelseledamot i bl.a. Dizlin Pharmaceuticals AB, P Capital Partners AB och Svensk-Ryska Handelskammaren.

Ingemar Kihlström är fil kand i kemi och biologi samt docent i toxikologi vid Uppsala Universitet. Ingemar har en gedigen meritförteckning som konsult inom läkemedel, bioteknik, medtech och finans. Han har tidigare arbetat mer än 15 år inom FoU och affärsutveckling i Astra och Pharmacia samt närmare 10 år inom finansbranschen som läkemedelsanalytiker och inom Corporate Finance för Aros Securities och ABG Sundal Collier. Ingemar är sedan snart 20 år huvudsakligen verksam som styrelseledamot inom life science och har för närvarande tio olika styrelseuppdrag som ordförande och ledamot.

 1. AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 5 052 492 aktier och röster.

 1. HANDLINGAR

Poströstningsformulär finns tillgängliga för aktieägarna i bolaget.

 1. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://lipum.se/privacy-policy/.

Umeå den 27 maj 2021

Lipum AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Einar Pontén, CEO
E-post: einar.ponten@lipum.se
Mobil: +46 70 578 34 95
Web:       www.lipum.se

Om Lipum
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med övertygande data för sällsynta sjukdomen barnreumatism och ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även en rad andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU. Bolagets aktie (LIPUM) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.