Lipum AB – Report from the Extraordinary General Meeting

An Extraordinay General Meeting (the ”EGM”) in Lipum AB (publ), corporate identity number 556813-5999 (”Lipum” or the “Company”) today resolved to approve the Board of Directors’ resolution on a rights issue of up to 2,870,334 new shares. On 8 June 2023, the Board of Directors resolved, subject to approval by an EGM, on a rights [...]

2023-07-18T14:58:19+02:00

Lipum AB – kommuniké från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Lipum” eller ”Bolaget”) godkände idag styrelsens beslut om en företrädesemission av högst 2 870 334 nya aktier. Den 8 juni 2023 beslutade styrelsen, under förutsättning av godkännande av en extra bolagsstämma, om en företrädesemission av högst 2 870 334 nya aktier till en teckningskurs om 9,20 SEK per aktie [...]

2023-07-18T14:58:19+02:00

Lipum AB – kommuniké från årsstämma

Årsstämma i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 hölls den 10 maj 2023 i Umeå. Aktieägare kunde även utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Lipums bolagsordning. Årsredovisning och resultatÅrsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2022. Årsstämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet [...]

2023-05-10T14:45:00+02:00

Lipum AB – kommuniké från extra bolagsstämma

Pressmeddelande: Umeå 12 oktober 2022. Extra bolagsstämma i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Lipum” eller ”Bolaget”) godkände idag styrelsens beslut om en riktad nyemission av 2 601 732 nya aktier.Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens tidigare beslut den 22 september 2022 om en riktad nyemission av 2 601 732 aktier, varigenom aktiekapitalet ökar med 650 433 kronor. Protokollet från den extra [...]

2022-10-12T11:00:00+02:00

Lipum AB – Report from the Extraordinary General Meeting

Press release: Umeå, October 12, 2022. The Extraordinary General Meeting (the “EGM”) in Lipum AB (publ), corporate identity number 556813-5999 (”Lipum” or the “Company”), today resolved to approve the Board of Directors’ resolution on a directed share issue of 2,601,732 new shares.The EGM resolved to approve the Board of Directors’ previous resolution on September 22, [...]

2022-10-12T11:00:00+02:00

LIPUM AB – kommuniké från årsstämma

Pressmeddelande: Årsstämma i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Bolaget”) hölls den 26 april 2022 i Stockholm varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.Årsredovisning och resultat Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021. Årsstämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att bolagets resultat balanseras i ny räkning. [...]

2022-04-27T16:20:00+02:00

Lipum AB – kommuniké från extra bolagsstämma

Pressmeddelande: Umeå 22 december 2021. Extra bolagsstämma i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Bolaget”) hölls den 22 december 2021 i Umeå genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut.Beslut om införande av incitamentsprogram för anställda och konsulter  Stämman beslutade att programmet ska bestå av sammanlagt högst 72 500 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en aktie i Bolaget.  Beslut om införande av ett incitamentsprogram [...]

2021-12-22T13:00:00+01:00

Lipum AB – report from extra general meeting

Press release: Umeå, 22 December 2021. Extra general meeting in Lipum AB (publ), corporate identity number 556813-5999 (the “Company”) was held on 22 December 2021 in Umeå by postal voting, whereby the shareholders, in accordance with the notice, primarily resolved on the following matters.Decision on the introduction of incentive programs for employees and consultants The [...]

2021-12-22T13:00:00+01:00

Communique from extra general meeting in Lipum AB

Press release: Umeå, 19 June 2021. Extra general meeting in Lipum AB (publ), corporate identity number 556813-5999 (the “Company”) was held on 18 June 2021 in Umeå by postal voting, whereby the shareholders, in accordance with the notice, primarily resolved on the following matters.The extra general meeting appointed Åsa Hansdotter and Ingemar Kihlström as new board [...]

2021-06-19T10:00:00+02:00

Kommuniké från extra bolagsstämma i Lipum AB

Pressmeddelande: Umeå 19 juni 2021. Extra bolagsstämma i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Bolaget”) hölls den 18 juni 2021 i Umeå genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut.Stämman utsåg Åsa Hansdotter och Ingemar Kihlström som nya styrelseledamöter och beslutade att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av [...]

2021-06-19T10:00:00+02:00
Go to Top