Årsstämma i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 hölls den 28 maj 2024 i Stockholm.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2023.

Dispositioner beträffande bolagets resultat
Årsstämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna, den före detta verkställande direktören och den nuvarande verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Styrelse och revisorsarvoden
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvoden ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden och 125 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd löpande räkning.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Åsa Hansdotter, Olle Hernell, Ingemar Kihlström, Kristian Sandberg och Carl-Johan Spak till styrelseledamöter och att välja Åsa Magnusson till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ingemar Kihlström valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Instruktion för valberedningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om att anta en ny instruktion för valberedningen.

Protokollet från årsstämman kommer att hållas tillgängligt på Lipums webbplats, www.lipum.se/bolagsstyrning/.