Aktieägarna i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Lipum”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 27 juni 2023 kl. 13.00 på Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå.

Styrelsen har beslutat att aktieägare även ska kunna utöva sin rösträtt på stämman genom poströstning i den ordning som föreskrivs nedan.

A. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

I) DELTAGANDE I STÄMMOLOKALEN

Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 16 juni 2023, och
 • anmäla sitt deltagande senast den 20 juni 2023 per post till Lipum AB (publ), Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå eller per e-post till investor@lipum.se. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.lipum.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till bolaget under ovanstående adress i samband med anmälan.

II) DELTAGANDE GENOM POSTRÖSTNING

Den som önskar delta i stämman genom poströstning ska

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 16 juni 2023, och
 • anmäla sitt deltagande senast den 20 juni 2023 genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Lipum tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt I) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte är tillräckligt för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.lipum.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Lipum AB (publ), Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå eller med e-post till investor@lipum.se. Ifyllt formulär ska vara Lipum tillhanda senast den 20 juni 2023.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten (i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.lipum.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.

FÖRVALTARREGISTRERADE INNEHAV

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 16 juni 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 20 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman

2. Val av en eller två justeringspersoner

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

7. Stämmans avslutande

C. BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Olle Hernell väljs till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Lipum, baserad på bolagsstämmoaktieboken framtagen av Euroclear Sweden AB, anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen samt mottagna poströster.

Punkt 6 – Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om nyemission av aktier på följande villkor.

 1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 717 583,50 kronor, genom nyemission av högst 2 870 334 nya aktier.
 2. Innehavare av aktier i bolaget ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.
 3. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.
 4. Teckningskursen ska vara 9,20 kronor per aktie.
 5. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
 6. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också anmält sig för teckning och tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, samt i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter (allmänheten i Sverige och kvalificerade investerare) och, vid överteckning, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
 7. Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 30 juni 2023.
 8. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 4 juli 2023 till och med den 18 juli 2023. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tredje (3) bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
 9. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

D. AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 7 654 224 aktier och röster.

E. HANDLINGAR

Fullmaktsformulär och poströstningsformulär finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.lipum.se.

Styrelsens fullständiga beslut enligt punkt 6 samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga för aktieägare enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.lipum.se senast två veckor före stämman. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag av kallelsen.

Handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

F. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

G. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om behandling av personuppgifter, se https://lipum.se/privacy-policy/.

Umeå den 8 juni 2023
Lipum AB (publ)
Styrelsen