Lipum AB (publ) meddelar att den kliniska fas 1-studien med läkemedelskandidaten SOL-116 går som planerat. Efter en fjärde doseskaleringen har säkerhetsutvärdering gjorts och resultaten visar som väntat att SOL-116 är fortsatt säker och tolereras väl. Studien fortsätter därför som planerat med högre dos för den femte gruppen. SOL-116 utvecklas för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar.

Studien är utformad som en dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad FIH-studie (First In Human) och omfattar upp till sex dosgrupper med friska försökspersoner. Utöver dessa kommer även en grupp patienter med reumatoid artrit att delta i studien.

”Studien går utmärkt och vi håller vår tidplan. Vi närmar oss också skedet då gruppen med patienter kan inkluderas, vilket ger möjlighet att studera eventuella skillnader mellan friska försökspersoner och patienter med reumatoid artrit och få vägledning vid utformningen av påföljande studier”, säger Einar Pontén, VD för Lipum.

Det primära syftet med studien är att fastställa säkerhet och tolererbarhet för SOL-116, och det sekundära målet är att studera dess farmakokinetik. Studien är en doseskaleringsstudie och varje försöksperson får endast en dos SOL-116 (Single Ascending Dose, SAD). När hela dosgruppen genomgått säkerhetsutvärdering ökas dosen efter hand för varje ny grupp som inkluderas.