Lipum har utvecklat läkemedelskandidaten SOL-116 för att behandla inflammatoriska sjukdomar på ett nytt sätt. Detta baseras på upptäckten av ett unikt målprotein, gallsalt-stimulerat lipas (BSSL). Prekliniska resultat har visa att det är möjligt att hämma inflammation genom att blockera BSSL. En klinisk fas 1-studie pågår för närvarande där patienter med reumatoid artrit (RA) nyligen har blivit inkluderade.

Lipum har valt reumatoid artrit som första indikation för att studera SOL-116 i inflammatoriska sjukdomar. Utöver det så prioriterar företaget att studera kandidatens verkningsmekanism samt ytterligare indikationer som kan behandlas med SOL-116. Det har under de senaste åren publicerats artiklar om att patienter med bröstcancer som samtidigt har förhöjda nivåer av BSSL mRNA i tumörvävnad, även har en sämre prognos och kortare överlevnad.

Vi har utifrån detta ramverk, visat att en blockad av BSSL med SOL-116 hämmar tillväxten av cancerceller vid inflammationsorsakad cancer. Detta stärker ytterligare vår uppfattning att målproteinet kan vara involverat i ett flertal inflammatoriska tillstånd utöver RA. Det är väl känt att kronisk inflammation kan leda till cancerutveckling. För att möjliggöra fullt utnyttjande av SOL-116 vid behandling av cancer, har Lipum ansökt om skydd av immateriella rättigheter och den internationella patentansökan kommer offentliggöras den 14 April 2024.

“Fyndet att BSSL är ännu en betydelsefull mediator i cancer stödjer vår uppfattning att det är ett viktigt mål vid behandling av inflammation. Det är oerhört hoppingivande att vi har en antikropp som verkar på detta protein och det är ytterligare ett exempel på SOL-116´s möjliga användning vid inflammatoriska tillstånd. Jag ser fram emot den fortsatta utvecklingen inom detta område säger Ola Sandborgh, VD på Lipum”