EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Lipum AB (publ) (”Lipum” eller ”Bolaget”) offentliggör idag slutligt utfall i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen") för vilken teckningsperioden avslutades den 23 april 2024. Teckningssammanställningen visar att 11 897 753 aktier (motsvarande cirka 42,6 procent av Företrädesemissionen) har tecknats i Företrädesemissionen. Lipum tillförs därmed en emissionslikvid om cirka 79,7 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 23 april 2024 och det slutliga utfallet visar att 11 897 753 aktier (motsvarande cirka 42,6 procent av Företrädesemissionen) har tecknats i Företrädesemissionen, varav 11 839 553 aktier (motsvarande cirka 42,4 procent av Företrädesemissionen) har tecknats med stöd av teckningsrätter och 58 200 aktier (motsvarande cirka 0,2 procent av Företrädesemissionen) har tecknats utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen var på förhand säkerställd till cirka 35,7 procent genom teckningsåtaganden. Genom Företrädesemissionen tillförs Lipum en emissionslikvid om cirka 79,7 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Tilldelning i Företrädesemissionen

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter har tilldelats aktier i enlighet med de principer som styrelsen har beslutat om och som anges i prospektet avseende Företrädesemissionen. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras idag den 25 april 2024 via avräkningsnota. Aktier som tecknats och tilldelats utan stöd av teckningsrätter ska betalas kontant senast den 29 april 2024 i enlighet med instruktionerna i avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Endast de som tilldelats aktier kommer att meddelas.

Aktiekapital, antal aktier och utspädning med anledning av Företrädesemissionen

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Lipums aktiekapital att öka med 2 974 438,25 SEK, från 2 328 671,25 SEK till 5 303 109,50 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 11 897 753 aktier, från 9 314 685 aktier till 21 212 438 aktier. Aktieägare som inte har deltagit i Företrädesemissionen har därmed fått sin ägarandel i Lipum utspädd med cirka 56,1 procent.

Handel med BTA

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) är den 3 maj 2024. De nya aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i samband med att omvandling av BTA till aktier äger rum, vilket beräknas ske omkring den 10 maj 2024. Beroende på enskilda rutiner hos banker och förvaltare kan handeln komma att påbörjas före eller efter detta datum.

Rådgivare

Lipum har anlitat Zonda Partners och Mannheimer Swartling Advokatbyrå som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Lipum i någon jurisdiktion. Erbjudande till berörda personer att delta i Lipums företrädesemission har endast lämnats genom det prospekt som Lipum publicerade den 3 april 2024 samt genom det tilläggsprospekt som Lipum publicerade den 5 april 2024 på bolagets hemsida, www.lipum.se.

Detta pressmeddelande är inte avsett för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras eller spridas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i pressmeddelandet får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Samtliga erbjudanden eller försäljningar av värdepapper i samband med en företrädesemission i Lipum kommer att genomföras utanför USA med tillämpning av, och i enlighet med, Regulation S enligt Securities Act. Inget erbjudande till allmänheten kommer att lämnas i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och/eller i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. Vad som ovan sägs om medlemsländer i EES ska även gälla Storbritannien, där Prospektförordningen utgör del av nationell rätt enligt European Union (Withdrawal) Act 2018.

Lipum har gjort bedömningen att Bolaget bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”). Det innebär att investerare som uppnår visst inflytande i Bolaget kan behöva anmäla investeringar i Bolaget till, och erhålla godkännande från, Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) innan en sådan investering kan genomföras. Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om eventuell tillämpning av FDI-lagen med anledning av företrädesemissionen för den enskilda aktieägaren.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.