EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Lipum AB (publ) (”Lipum” eller ”Bolaget”) offentliggör idag preliminärt utfall i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen") för vilken teckningsperioden avslutas idag, den 23 april 2024. Den preliminära teckningssammanställningen indikerar att 11 897 753 aktier (motsvarande cirka 42,6 procent av Företrädesemissionen) har tecknats i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen var på förhand säkerställd till cirka 35,7 procent genom teckningsåtaganden. Genom Företrädesemissionen beräknas Bolaget tillföras cirka 79,7 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutas idag den 23 april 2024 och en preliminär teckningssammanställning indikerar att 11 897 753 aktier (motsvarande cirka 42,6 procent av Företrädesemissionen) har tecknats i Företrädesemissionen, varav 11 839 553 aktier (motsvarande cirka 42,4 procent av Företrädesemissionen) har tecknats med stöd av teckningsrätter och anmälningar om teckning av 58 200 aktier (motsvarande cirka 0,2 procent av Företrädesemissionen) utan stöd av teckningsrätter har lämnats in under teckningsperioden. Företrädesemissionen var på förhand säkerställd till cirka 35,7 procent genom teckningsåtaganden. Genom Företrädesemissionen beräknas Bolaget, baserat på den preliminära teckningssammanställningen, tillföras cirka 79,7 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Det slutliga utfallet i Företrädesemissionen beräknas offentliggöras den 25 april 2024. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer ske i enlighet med de principer som styrelsen har beslutat om och som anges i prospektet avseende Företrädesemissionen. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 25 april 2024 via avräkningsnota. Aktier som tecknats och tilldelats utan stöd av teckningsrätter ska betalas kontant senast den 29 april 2024 i enlighet med instruktionerna i avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Endast de som tilldelats aktier kommer att meddelas.

Rådgivare

Lipum har anlitat Zonda Partners och Mannheimer Swartling Advokatbyrå som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Lipum i någon jurisdiktion. Erbjudande till berörda personer att delta i Lipums företrädesemission lämnas endast genom det prospekt som Lipum publicerade den 3 april 2024 samt genom det tilläggsprospekt som Lipum publicerade den 5 april 2024. Prospektet och tilläggsprospektet, som har godkänts av Finansinspektionen, finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.lipum.se. Finansinspektionens godkännande av prospektet och tilläggsprospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av de värdepapper som erbjuds. Investerare uppmanas att läsa prospektet och tilläggsprospektet innan ett investeringsbeslut fattas för att fullt ut förstå de potentiella risker som är förenade med ett beslut att investera i värdepapperna (se avsnittet ”Riskfaktorer” i prospektet).

Detta pressmeddelande är inte avsett för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras eller spridas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i pressmeddelandet får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Samtliga erbjudanden eller försäljningar av värdepapper i samband med en företrädesemission i Lipum kommer att genomföras utanför USA med tillämpning av, och i enlighet med, Regulation S enligt Securities Act. Inget erbjudande till allmänheten kommer att lämnas i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och/eller i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. Vad som ovan sägs om medlemsländer i EES ska även gälla Storbritannien, där Prospektförordningen utgör del av nationell rätt enligt European Union (Withdrawal) Act 2018.

Lipum har gjort bedömningen att Bolaget bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”). Det innebär att investerare som uppnår visst inflytande i Bolaget kan behöva anmäla investeringar i Bolaget till, och erhålla godkännande från, Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) innan en sådan investering kan genomföras. Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om eventuell tillämpning av FDI-lagen med anledning av företrädesemissionen för den enskilda aktieägaren.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.