Pressmeddelande: Umeå, 19 april, 2021. Lipum AB (publ) (”Lipum” eller ”Bolaget”) har ansökt om och erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel är torsdag den 22 april 2021.

Lipums aktie kommer att handlas under kortnamnet ”LIPUM" med ISIN-kod SE0015660899. Teckningsoptionen av serie TO1 kommer att handlas under kortnamnet ”LIPUM TO1" med ISIN-kod SE0015810429. Bolagets aktieägare och optionsinnehavare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen. Med anledning av noteringen på Nasdaq First North Growth Market har Lipum tagit fram ett tilläggsdokument att läsas tillsammans med det EU-tillväxtprospekt som upprättades i samband med den nyss genomförda spridningsemissionen. I tilläggsdokumentet står bland annat uppdaterade nettoskuldsättning, innehav av styrelse och ledande befattningshavare efter erbjudandet samt viss komplementär information. Emissionen blev övertecknad och samtliga som tecknade Units utöver miniminivå, inklusive ledande befattningshavare och styrelse, fick reducerad tilldelning.

Båda dokumenten finns tillgängliga på Lipums hemsida, www.lipum.se.

Klockringningscermoni

Lipum erbjuder intresserade att medverka digitalt vid klockringning på Nasdaq den 22 april med start 08:30, anmälan här.

Certified Adviser

G&W Fondkommission är utsedd till Bolagets Certified Adviser avseende noteringen på Nasdaq First North Growth Market.

E-post: ca@gwkapital.se

Tel:        08-503 000 50

För ytterligare information kontakta:

Einar Pontén, CEO
E-post: einar.ponten@lipum.se
Mobil:   +46 70 578 34 95
Web:    www.lipum.se

Om Lipum
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med lovande data för den sällsynta sjukdomen barnreumatism och för ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även en rad andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper i Bolaget och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av information i tillväxtprospekt avseende Erbjudandet.

Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.