EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA BEGRÄNSNINGAR. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Styrelsen för Lipum AB (publ) (”Lipum” eller ”Bolaget”) har beslutat om en företrädesemission av högst 2 870 334 aktier till en teckningskurs om 9,20 SEK per aktie (”Företrädesemissionen”). Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras en emissionslikvid om högst cirka 26,4 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Av nettolikviden från Företrädesemissionen är cirka 60 procent avsedda att användas för att fullfölja den pågående kliniska fas 1-studien avseende Bolagets läkemedelskandidat SOL-116, cirka 20 procent avsedda att användas för prekliniska studier avseende SOL-116 och cirka 20 procent avsedda att användas för att finansiera övriga löpande kostnader. Företrädesemissionen stöds av Bolagets större aktieägare och omfattas av teckningsåtaganden till ett belopp om cirka 14,0 MSEK, motsvarande cirka 53,1 procent av Företrädesemissionen. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 27 juni 2023.

Sammanfattning av Företrädesemissionen
·       Bolagets läkemedelskandidat SOL-116 utvärderas i en pågående klinisk fas 1-studie. Resultaten i studien har möjliggjort för Bolaget att tidigarelägga den andra delen av fas 1-studien (upprepad dosering) och därmed möjligheten att slutföra hela fas 1-studien tidigare än beräknat. Tidigareläggandet av den kliniska fas 1-studien skulle innebära tids- och kostnadsbesparingar fram till nästa steg i utvecklingen, men innebär även ett tidigare kapitalbehov. Därför har Lipums styrelse, under förutsättning av godkännande av en extra bolagsstämma, beslutat om Företrädesemissionen.
·       Av nettolikviden från Företrädesemissionen är cirka 60 procent avsedda att användas för fullföljandet av den pågående kliniska fas 1-studien avseende Bolagets läkemedelskandidat SOL-116, cirka 20 procent avsedda att användas för prekliniska studier avseende SOL-116 och cirka 20 procent avsedda att användas för att finansiera övriga löpande kostnader.
·       Ett antal befintliga aktieägare, däribland Flerie Invest AB (”Flerie”) och Crafoordska Stiftelsen, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen och att rösta för Företrädesemissionen på den extra bolagsstämman som planeras äga rum den 27 juni 2023. Vidare har Christian von Koenigsegg (privat och genom bolag), Bolagets VD samt grundare åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen och att rösta för Företrädesemissionen på den extra bolagsstämman. Totalt omfattar teckningsåtagandena cirka 53,1 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 14,0 MSEK.
·       Den som på avstämningsdagen den 30 juni 2023 är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB för Lipum räkning förda aktieboken har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.
·       En (1) befintlig aktie i Lipum berättigar till en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier.
·       Teckningskursen har fastställts till 9,20 SEK per ny aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs en emissionslikvid om högst cirka 26,4 MSEK före avdrag för transaktionskostnader om Företrädesemissionen fulltecknas.
·       Teckningsperioden förväntas löpa under perioden 4–18 juli 2023.
·       En kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande senare idag. Den extra bolagsstämman planeras att hållas den 27 juni 2023.

Bolagets VD, Einar Pontén, säger i en kommentar:
”Vi står nu inför en spännande tid i Lipums utveckling och det starka stödet från våra huvudägare är mycket glädjande. Den första delen av vår kliniska fas 1-studie av den biologiska läkemedelskandidaten SOL-116 har gett bra resultat. Företrädesemissionen säkrar de medel vi behöver för att kunna starta den andra halvan av studien tidigare och därmed bli klara med fas 1-studien snabbare. Därefter ska vi vara redo för att gå vidare till fas 2 som innebär effektstudier av SOL-116 på patienter med reumatoid artrit.”

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen
Lipum är ett biofarmaceutiskt bolag i klinisk fas specialiserat på utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. Prekliniska studier har visat lovande resultat för behandling av reumatoid artrit (ledgångsreumatism) och den unika verkningsmekanismen bedöms även ge möjlighet att behandla andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov.
Bolagets läkemedelskandidat SOL-116 utvärderas i en pågående klinisk fas 1-studie. Resultaten i studien har möjliggjort för Bolaget att tidigarelägga den andra delen av fas 1-studien (upprepad dosering) och därmed möjligheten att slutföra hela fas 1-studien tidigare än beräknat. Tidigareläggandet av den kliniska fas 1-studien skulle innebära tids- och kostnadsbesparingar fram till nästa steg i utvecklingen, men innebär även ett tidigare kapitalbehov. Därför har Lipums styrelse beslutat om Företrädesemissionen. Om Företrädesemission fulltecknas kommer Bolaget att tillföras en emissionslikvid om cirka 26,4 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Nettolikviden från Företrädesemissionen är avsedd att användas till följande ändamål (angivna i prioritetsordning):
·       Fullföljande av den pågående kliniska fas 1-studien avseende Bolagets läkemedelskandidat SOL-116, cirka 60 procent
·       Prekliniska studier avseende SOL-116, cirka 20 procent
·       Finansiering av Lipums övriga löpande kostnader, cirka 20 procent

Villkor för Företrädesemissionen
De som är registrerade aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 30 juni 2023 kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas i Lipum. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Dessutom erbjuds investerare möjligheten att teckna aktier utan teckningsrätter.
För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också anmält sig för teckning och tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, samt i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter (allmänheten i Sverige och kvalificerade investerare) och, vid överteckning, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
Teckningskursen har fastställts till 9,20 SEK per ny aktie. Genom Företrädesemissionen kommer Lipums aktiekapital att öka med högst 717 583,50 SEK, från nuvarande 1 913 556 SEK till högst 2 631 139,50 SEK genom emission av högst 2 870 334 nya aktier. Efter Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Lipum att uppgå till högst 10 524 558 aktier. Företrädesemissionen kommer tillföra Lipum en emissionslikvid om cirka 26,4 MSEK före avdrag för transaktionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas.
Teckningsperioden löper från och med den 4 juli 2023 till och med den 18 juli 2023 med rätt för Lipums styrelse att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning. Handel i teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 4 juli 2023 till och med den 13 juli 2023 och handel i BTA (betalda tecknade aktier) kommer att äga rum under perioden från och med den 4 juli 2023 till omkring vecka 31 2023.
Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 27,3 procent, men har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter senast den 13 juli 2023.
Företrädesemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma som planeras hållas den 27 juni 2023. Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande senare idag och finnas tillgänglig på Lipums webbplats, www.lipum.se.

Stöd från större aktieägare
Ett antal befintliga aktieägare, däribland Flerie (som innehar cirka 28,3 procent av aktierna och rösterna i Bolaget) och Crafoordska Stiftelsen (som innehar cirka 6,7 procent av aktierna och rösterna i Bolaget), har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen och att rösta för Företrädesemissionen på den extra bolagsstämman som planeras äga rum den 27 juni 2023. Därutöver har även Christian von Koenigsegg (privat och genom bolag), Bolagets VD Einar Pontén samt Bolagets grundare Olle Hernell och Susanne Lindquist åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen och att rösta för Företrädesemissionen på den extra bolagsstämman.
Totalt omfattar teckningsåtagandena cirka 53,1 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 14,0 MSEK.
Flerie innehar för närvarande cirka 28,3 procent av aktierna och rösterna i Lipum. Aktiemarknadsnämnden har beviljat Flerie dispens från skyldigheten att lämna ett budpliktsbud som skulle uppkomma om Fleries innehav av aktier eller röster i Lipum skulle överstiga 30 procent med anledning av Fleries åtagande att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Aktiemarknadsnämndens uttalande (AMN 2023:30) kommer att offentliggöras på Aktiemarknadsnämndens hemsida (www.aktiemarknadsnämnden.se).

Informationsmemorandum
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av ett informationsmemorandum som beräknas offentliggöras omkring den 30 juni 2023.

Senareläggning av offentliggörande av delårsrapporten för perioden januari–juni 2023
Med anledning av Företrädesemission har styrelsen i Lipum beslutat att senarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för perioden januari–juni 2023 till den 31 augusti 2023 i stället för den 9 augusti 2023 som tidigare kommunicerats.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
Tidplanen nedan är preliminär och kan komma att ändras.
27 juni 2023                                               Extra bolagsstämma som ska godkänna styrelsens beslut om Företrädesemissionen
28 juni 2023                                               Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
29 juni 2023                                               Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
30 juni 2023                                               Offentliggörande av informationsmemorandum
30 jun] 2023                                               Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, dvs. innehavare av aktier som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen
4–13 juli 2023                                              Handel i teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market
4–18 juli 2023                                              Teckningsperiod
4 juli–omkring vecka 31 2023                        Handel i BTA:er (betalda tecknade aktier)
20 juli 2023                                                 Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare
Lipum har anlitat Erik Penser Bank och Mannheimer Swartling Advokatbyrå som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.
Detta pressmeddelande är inte avsett för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras eller spridas till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i samt District of Columbia) (”USA”), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i pressmeddelandet får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning
Inga värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Samtliga erbjudanden eller försäljningar av värdepapper i samband med en företrädesemission i Lipum kommer att genomföras utanför USA med tillämpning av, och i enlighet med, Regulation S enligt Securities Act. Inget erbjudande till allmänheten kommer att lämnas i USA.
Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.