EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.
Pressmeddelande: Umeå, 12 april, 2021. Lipum AB (publ) (”Lipum” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North, förutsatt godkänd ansökan, om 75,7 MSEK har tecknats till 113,9 MSEK, motsvarande cirka 150 procent fördelat på cirka 5,500 tecknare. Teckningar har erhållits från allmänheten samt från de parter som ingått teckningsåtaganden. I och med den stora efterfrågan har styrelsen beslutat att utnyttja möjligheten till övertilldelning om ytterligare cirka 10 MSEK. Totalt tillförs Bolaget cirka 85,7 MSEK före emissionskostnader. Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier och teckningsoptioner vid Nasdaq First North Growth Market planeras vara den 22 april 2021, förutsatt godkänd ansökan.

VD Einar Pontén kommenterar: ”Vi är stolta och hedrade över det stora intresse som Lipum har tilldragit sig från både befintliga och nya aktieägare. Det är med glädje jag hälsar många nytillkommande aktieägare hjärtligt välkomna. Kapitaltillskottet ger oss förutsättningar att fortsätta vårt arbete enligt plan”.

Erbjudandet i sammandrag

Styrelsen i Lipum beslutade den 24 mars 2021, med stöd av bemyndigandet som erhölls på årsstämman den 17 mars 2021, om en riktad spridningsemission till institutionella investerare och allmänheten i Sverige om 2 380 000 Units (”Listningsemission”). Varje Unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. I syfte att tillgodose ett stort intresse av att teckna ytterligare Units äger styrelsen rätt att besluta att ge ut ytterligare maximalt 315 000 Units till samma teckningskurs (”Övertilldelningsemissionen”). Teckningstiden i Listningsemissionen pågick under perioden från och med 25 mars till och med den 8 april 2021.

Slutligt utfall

I det ordinarie Erbjudandet emitteras sammanlagt 2 380 000 Units. Därutöver har Styrelsen beslutat att, i enlighet med villkor beskrivna i prospektet som offentliggjordes den 24 mars 2021, emittera ytterligare 315 000 Units inom ramen för Övertilldelningsemissionen. Totalt tillförs Lipum därmed cirka 85,7 MSEK i kontant emissionslikvid före emissionskostnader.

Efter registreringen av samtliga ovanstående nyemitterade units uppgår antalet aktier till 5 052 492 i Bolaget och antalet teckningsoptioner av serie TO1 till 2 695 000. Aktiekapitalet kommer att öka med 269 500 SEK till 505 249 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för nyteckning av aktier under perioden 1 till 31 augusti 2022 kommer ytterligare 1 347 500 aktier emitteras, vilket skulle medföra en utspädningseffekt om totalt cirka 21,1 procent. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske i samband med slutlig registrering hos Bolagsverket.

Cirka 4,600 tecknare har erhållit tilldelning och kommer att meddelas om denna via respektive förvaltare. Fördelning bland allmänheten har skett delvis genom lottning och delvis genom pro-rata. Units skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. De tecknare som gjort sin anmälan via förvaltare erhåller meddelande om tilldelning via sin respektive förvaltare. Likvid för tecknade Units ska erläggas senast den 15 april 2021. Efter Erbjudandets genomförande kommer antalet aktieägare i Lipum uppgå till cirka 4,650.

Preliminär första handelsdag

Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 vid Nasdaq First North Growth Market är den 22 april 2021, förutsatt godkänd ansökan, vilket kommer att tillkännages i ett separat pressmeddelande.

Vi erbjuder alla att medverka digitalt vid klockringning på Nasdaq, anmäl dig här.

Rådgivare

G&W Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare i samband med emissionen. Aktieinvest FK AB har tjänstgjort som emissionsinstitut i samband med emissionen. HWF Advokater AB har agerat som legal rådgivare i samband med emissionen. Nordnet Bank har agerat Selling agent i samband med emissionen.

För ytterligare information kontakta:

Einar Pontén, CEO
E-post: einar.ponten@lipum.se
Mobil:   +46 70 578 34 95
Web:    www.lipum.se

Om Lipum
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med lovande data för den sällsynta sjukdomen barnreumatism och för ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även en rad andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Bolaget har hög mognadsgrad i operationella samt administrativa processer och är väl förberett för nästa tillväxtfas. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper i Bolaget och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av information i tillväxtprospekt avseende Erbjudandet.

Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.