Lipum AB publicerar härmed kvartalsrapporten för perioden juli-september 2022. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Finansiell sammanfattning januari till september 2022

  • Nettoomsättning: 0 KSEK (0)
  • Resultat efter finansiella poster: -25 068 KSEK (-23 080)
  • Likvida medel per 30 september: 9 482 KSEK (61 941)

Väsentliga händelser under juli till september 2022

  • Klinisk prövningsansökan av läkemedelskandidaten SOL-116 godkänd av läkemedelsmyndighet och etikkommitté i Holland
  • Styrelsen beslutade om en riktad nyemission till kursen 14,99 SEK per aktie

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • En extra bolagsstämma godkände styrelsens förslag till riktad nyemission och bolaget tillfördes 39 MSEK före transaktionskostnader om 0,9 MSEK
  • Klinisk fas 1-studie med läkemedelskandidaten SOL-116 startade hos bolagets partner QPS Netherlands B.V. i Holland

VD kommentar – ”Lipum är i klinisk fas”
I början av november kunde vi rapportera att vår kliniska fas 1-studie hade startat.
Förberedelserna inför detta präglade i hög grad arbetet under tredje kvartalet och med slutliga versioner av prövningsprotokoll, Investigator’s Brochure (IB) och Investigational Medicinal Product Dossier (IMPD) kunde vi lämna in en klinisk prövningsansökan under augusti. Ansökan godkändes av etikkommitté och läkemedelsverket i Holland drygt en månad senare och efter ytterligare cirka en månad kunde vi starta studien.
Det primära målet med studien är att fastställa säkerhet och tolerans av SOL-116 och den är utformad som en dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad studie och omfattar upp till sex grupper med friska frivilliga försökspersoner. Utöver dessa kommer en grupp om åtta patienter med reumatoid artrit att delta och vi hoppas därför även kunna få explorativa resultat som kan ge vägledning i det fortsatta arbetet. Vi bedömer att det kommer ta ungefär ett år innan vi har en slutlig rapport från studien, men teamet har redan satt i gång med att förfina vår kliniska utvecklingsplan och att planera inför nästa studie.
Under hösten har vi deltagit vid ett flertal möten för branschen, t ex Nordic Life Science Days, som ger möjlighet att träffa potentiella partners. Det är tydligt att det nu finns ett klart ökat intresse för Lipum då vi närmat oss och inlett kliniska studier. För den oinvigde är kanske betydelsen av ett godkännande för att inleda klinisk prövning inte så uppenbar, men det är ett kvitto på godkänt utvecklingsarbete. Ett arbete som är mycket omfattande och som har krävt stora resurser, vilket översiktligt beskrivs i bilden nedan.
Prekliniska studier inleddes med validering av vår unika målmolekyl BSSL och att vi kunde visa effekt genom att blockera med en antikropp. Parallellt med detta arbete bedrevs utvecklingen av antikroppen som blev läkemedelskandidaten SOL-116. När detta var klart utvecklades en cellinje och en produktionsmetod och när metoden genererade tillräckligt mycket material kunde toxikologi- och säkerhetsstudier genomföras. Den sammanlagda investeringen för att utföra allt arbete inom de lila pilarna blev omkring 150 MSEK.
Läkemedelsutveckling är kapitalkrävande och därför var det utmärkt att vi nyligen kunde ta in 39 MSEK genom en riktad nyemission till långsiktiga investerare. Emissionen genomfördes utan rabatt och omkostnaderna blev drygt 2%.
Det har på senare tid blivit alltmer tydligt att utdrag från aktieboken ger en ofullständig bild av hur aktieägande kontrolleras samt vilka grupperingar av ägare det finns i Lipum. Därför väljer vi denna gång att presentera ägarlistor per utgången av tredje kvartalet samt efter den nyligen genomförda emissionen. Utöver dessa har vi även sammanställt vilka ägare eller grupperingar som är störst, vilket även är viktigt då valberedningen ska utses. Läs mer om detta på sidorna 5-6.
Arbetet med att exploatera SOL-116 fortlöper nu enligt vår strategi. Den kliniska utvecklingsplanen trimmas och förberedelser inför nästa studie har inletts. Samtidigt har vi under hösten intensifierat det prekliniska utvecklingsarbetet för att fördjupa vår förståelse kring verkningsmekanismen samt undersökt fler indikationer. Detta omfattar även etablering av fler samarbeten med i första hand svenska universitet, men vi knyter nu också fler internationella kontakter till bolaget. Jag är självfallet väldigt nöjd och tacksam över de fina insatser som medarbetarna gjort för att ta oss till detta delmål. Samtidigt är det med spänning jag konstaterar att det nu händer mer än någonsin i Lipum.

Einar Pontén, VD

Länk till den fullständiga rapporten: kvartalsrapport

VD Einar Pontén kommenterar rapporten i en direktsänd webcast den 25 november kl 09:00, länk.