Lipum AB (publ) publicerar härmed kvartalsrapporten för perioden juli till september för 2023. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Finansiell sammanfattning för perioden januari till september 2023

  • Nettoomsättning: 0 KSEK (0)
  • Resultat efter finansiella poster: -27 727 KSEK (-25 068)
  • Likvida medel per 30 september: 17 551 KSEK (9 482)

Väsentliga händelser under perioden juli till september 2023

  • Kapitaltillskott från företrädesemission 15,3 MSEK före omkostnader på 8 %.
  • Samarbete med forskare vid Karolinska Institutet inlett.
  • Publikation av vetenskaplig artikel kring BSSL.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Lipums kliniska fas 1-studie avancerade till multipel dosering och samtliga åtta försökspersoner fick sin första dos.

VD kommentar – Vår kunskap ökar
Vi är i ett intensivt skede i bolagets utveckling. Under sommaren stod det klart att vi skulle kunna påskynda vår kliniska fas 1-studie genom att tidigarelägga den andra delen där friska försökspersoner får upprepad dosering av SOL-116 eller placebo. Arbetet har löpt på planenligt och alla åtta försökspersoner har i skrivande stund fått sin första dos. De ska totalt få fyra doser vardera med 28 dagars mellanrum och därtill en uppföljningsperiod om cirka 12 veckor, så det tar några månader att genomföra denna del av studien. Parallellt har arbetet med att slutföra den första delen av studien fortgått. Totalt fem grupper med åtta friska försökspersoner i varje grupp har fått var sin singeldos och doseringen har ökats mellan varje grupp. Resultaten, som ännu består av blindade data, har så här långt lett till slutsatsen att SOL-116 är säker och tolereras väl. Enligt vår ursprungliga planering ingick också att inkludera en grupp av patienter med reumatoid artrit (RA), som skulle få var sin singeldos. Rekryteringen för denna del har dragit ut på tiden och därför är denna grupp just nu under omprövning avseende vår fas 1-studie. Vi överväger att i stället göra denna delstudie som en inledande del av kommande fas 2-studie.

Lipum engagerar idag ett stort antal experter med gedigen erfarenhet från läkemedelsindustrin och det dagliga arbetet sköts effektivt via webmöten. Nyligen höll vi dock en stor samling där samtliga var fysiskt närvarande, vilket var mycket givande och trevligt samtidigt som vi diskuterade aktuellt läge och strategin inför fortsättningen. Då medverkade även vår nya medicinska chef Karin Franck-Larsson, som är specialist inom reumatologi med lång erfarenhet från såväl industrin som Läkemedelsverket. Vi är mycket nöjda över att nu även ha Karin med i teamet.

Samtidigt som vi driver på den kliniska utvecklingen så är det fortsatt viktigt att vi ytterligare ökar vår förståelse kring målmolekylen BSSLs roll i inflammationsprocessen och därmed verkningsmekanismen för SOL-116. Även om vi skulle påvisa klinisk effekt av SOL-116 i en fas 2-studie så kommer det fortsatt att vara viktigt och värdefullt att förstå hur och varför behandlingen fungerar. Därför var det värdefullt att vi kunde skriva avtal kring ett forskningssamarbete med Karolinska Institutet och det är docent Bence Réthi vid avdelningen för reumatologi vid institutionen för medicin som kommer leda deras del av samarbetet. Syftet är att grundligt utforska BSSLs roll vid inflammation och särskilt vid reumatoid artrit. KI har nu rekryterat en forskare till vårt projekt och avtalet löper på två år.

Det var också mycket glädjande att vår forskningschef Susanne Lindquist med kollegor kunde publicera en vetenskaplig artikel i den peer review-granskade tidskriften PLOS ONE. Den sammanfattar en del av vår prekliniska forskning kring BSSLs proinflammatoriska roll. Vetenskapliga artiklar är viktiga för att etablera fler samarbeten och för en fördjupad dialog med intressanta partners. Det strävar vi efter samtidigt som vi även deltar vid olika typer av forsknings- och investerarmöten. Ett sådant tillfälle som rönte stort intresse var då Redeye arrangerade en temadag kring ”Autoimmune and Inflammatory Diseases”. Det finns ett stort intresse för detta område och det görs även större affärer inom fältet. Vi kommer fortsätta att berätta om våra framsteg och för tillfället bjuder vi in till möten vid BIO-Europe och Nordic Life Science Days under november. Dessa ser jag fram emot.

Einar Pontén, VD

VD Einar Pontén kommenterar rapporten i en direktsänd webcast den 31 oktober kl 09:00, länk.