Lipum AB (publ) publicerar härmed kvartalsrapporten för perioden januari till mars för 2023. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Finansiell sammanfattning för perioden januari till mars 2023

  • Nettoomsättning: 0 KSEK (0)
  • Resultat efter finansiella poster: -7 173 KSEK (-5 830)
  • Likvida medel per 31 mars: 26 765 KSEK (27 971)

Väsentliga händelser under perioden januari till mars 2023

  • Den pågående kliniska fas 1-studien med läkemedelskandidaten SOL-116 fortlöper som planerat efter dosering till fyra grupper av friska försökspersoner.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Carl-Johan Spak föreslås som ny styrelseledamot i Lipum AB.

VD kommentar – ”Den kliniska fas 1-studien med SOL-116 går utmärkt”

Jag är upprymd över vår pågående kliniska fas 1-studie av läkemedelskandidaten SOL-116 då allt går enligt plan.

I detta skede av studien får varje försöksperson endast en dos. I varje dosgrupp ingår åtta friska personer varav sex får SOL-116 och två får placebo. Efter varje avslutad dosgrupp utvärderas säkerhet och tolerans och efter en positiv utvärdering kan vi gå vidare till nästa grupp där försökspersonerna får en tre gånger högre dos än den föregående gruppen. Ingen säkerhetsutvärdering mellan de olika dosgrupperna har föranlett någon ändring av planeringen. Det görs mätningar av hur hög koncentration av SOL-116 som uppnås i blodet och hur antikroppen omsätts, vilket ger kunskap om till exempel halveringstid och exponering. Detta kallas för farmakokinetik och den informationen är viktig för att bedöma en lämplig dos av SOL-116 och även vilket dosintervall som ska användas i kommande studier. Allt tyder på att vi följer tidsplaneringen när det gäller den sista dosgruppen som består av patienter som har diagnosen reumatoid artrit. Genom att också inkludera patienter redan i denna fas 1-studie hoppas vi kunna verifiera säkerhet, tolerans och farmakokinetik även för patienter samt få viss information kring hur SOL-116 påverkar olika biomarkörer som är relaterade till inflammation samt halten av vår målmolekyl BSSL.

Nästa skede av fas 1 är att studera säkerhet och tolerans vid upprepade doser till försökspersonerna. Då studien hittills gått bra ser vi nu en möjlighet att kunna starta denna andra del betydligt tidigare än vad som ursprungligen planerades. Utöver tidsvinsten så kommer det även att innebära lägre kostnader. I studien med upprepade doser planerar vi att endast inkludera friska försökspersoner. Vi kommer att ta höjd för maximalt tre dosgrupper för att säkerställa bästa möjliga förberedelse inför den därefter följande effektstudien i fas 2. Som en viktig del i planeringen av den fortsatta kliniska utvecklingen har vi tagit en inledande kontakt med Läkemedelsverket med målsättningen att få ett rådgivande möte i början av sommaren.

Vår ambition är att den kliniska utvecklingen ska åtföljas av studier som skapar ytterligare förståelse kring vår unika upptäckt, dvs den som gör SOL-116 till en läkemedelskandidat med epitetet ”first in class”. Därför fortsätter vi att ha en hög aktivitet kring olika prekliniska studier med syftet att studera till exempel verkningsmekanismen och möjligheten att behandla olika kroniska inflammatoriska sjukdomar eller sådana som kan relateras till inflammatoriska processer.

Jag började som vd för Lipum i slutet av 2016 och sedan dess har vi medverkat och skapat möten med såväl investerare som läkemedelsbolag vid olika industrimöten. I början möttes vi av förvåning kring vår unika idé kombinerat med ett intresse av att få mer information när vi kommit längre i utvecklingen. Under mars i år deltog jag och vår styrelseordförande Ulf Björklund återigen vid BIO-Europe Spring som denna gång hölls i Basel. Numera känner de flesta av de större läkemedelsbolagen till Lipum och vill få uppdateringar kring nya framsteg. Vissa har tidigare och kanske för flera år sedan även träffat våra grundare och fått mer detaljerade beskrivningar av våra prekliniska resultat. Dessa har då ofta bidragit med råd och förslag som varit vägledande för oss. Därför fortsätter vi att upprätthålla dessa värdefulla kontakter. Härnäst kommer vi att medverka vid LSX World Congress i London i början av maj och bokning av möten med såväl investerare som läkemedelsbolag pågår som bäst. En liten anekdot som beskriver relationen med en del av dessa kontakter. Ganska nyligen började den europeiska scouten för ett av de allra största läkemedelsbolagen vårt möte med att rabbla upp våra senaste pressmeddelanden för att därefter fråga ”har ni något mer att rapportera”? Nästa fråga var om vi hade tillräcklig finansiering för att nå nästa kliniska delmål. Det belyser ganska väl hur de stora bolagen ser på innovativa mindre bolag som Lipum. Vi är på sätt och vis en del av deras ”pipeline”. Han var noga med att poängtera sitt intresse för att bli uppdaterad löpande.

Finansiering är alltid en viktig och aktuell arbetsuppgift för mig. Min ambition är förstås att vara kostnadseffektiv på ett avvägt sätt, men det går inte att spara sig till framgång. Stärkta av vår positiva kliniska utveckling siktar vi på att hålla uppe tempot och följa vår planering. Därmed kommer vi behöva ytterligare kapital under året, vilket ska ta oss vidare mot fas 2 och effektstudier av SOL-116. Lipum är verkligen inne i ett spännande utvecklingsskede och alla medarbetares gedigna och engagerade insatser gör att vi framgångsrikt uppnår våra delmål enligt planering.

Einar Pontén, VD

VD Einar Pontén kommenterar rapporten i en direktsänd webcast den 25 april kl 09:00, länk.