Pressmeddelande: Umeå, 27 juli, 2022. Lipum AB publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till juni 2022. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida (https://lipum.se/finansiella-rapporter/).

Finansiell sammanfattning januari till juni 2022

  • Nettoomsättning: 0 KSEK (0)
  • Resultat efter finansiella poster: -15 167 KSEK (-17 458)
  • Likvida medel per 30 juni: 18 783 KSEK (68 730)

Väsentliga händelser under april till juni 2022

  • Toxikologi- och säkerhetsstudie av SOL-116 enligt GLP slutfördes framgångsrikt.
  • Forskningskonsortium där Lipum ingår fick anslag av KK-stiftelsen.
  • Presentation vid EULAR 2022 som är en europeisk kongress för reumatologi.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Med. Dr. och leg. läkare Helena Bergström rekryterades som medicinsk chef.

VD kommentar – ”Vind i seglen”

Nu i sommartid hoppas jag att du som läser detta även har möjlighet att njuta av sol och hav. Då kan det också vara trevligt att veta att Lipum har vind i seglen. Vi är väl riggade och med en erfaren besättning redo för den fortsatta färden.

Med målsättningen att starta klinisk prövning under hösten har vi under första halvåret fokuserat på nödvändiga förberedelser. Nyligen kunde vi också rapportera att Helena Bergström har rekryterats som medicinsk chef. Helena är legitimerad läkare samt disputerad inom medicinsk vetenskap och har stor erfarenhet av kliniska prövningar. Jag är förstås mycket nöjd med rekryteringen och samtidigt tacksam över att ha kvar professor Olle Hernell, styrelseledamot och en av företagets grundare, i en ny befattning som senior medicinsk rådgivare.

Ett mycket viktigt framsteg som vi kunde kommunicera under perioden var slutsatserna från det toxikologi- och säkerhetsprogram av SOL-116 som inleddes i december 2020. Det var främst resultaten från den avslutande 13 veckor långa GLP (Good Laboratory Practice) studien som var nya. Sammanfattningsvis bekräftades att SOL-116 är väl tolererat och inga biverkningar observerades vid dosnivåer som avsevärt överskred de som förväntas vara effektiva hos människa. Dessutom bekräftades den höga specificiteten för målmolekylen, vilket generellt är en fördel med antikroppsläkemedel.

Kommande klinisk prövning ska utföras i samarbete med QPS Netherlands och ett startavtal tecknades redan under första kvartalet. Sedan dess har slutliga avtal skrivits, analysmetoder förberetts och prövningsprotokollet utarbetats. Inför inlämning av vår kliniska prövningsansökan till de holländska myndigheterna har flertalet av Lipums medarbetare varit engagerade vid utarbetande av en Investigator’s Brochure (IB) och en Investigational Medicinal Product Dossier (IMPD). Denna nödvändiga dokumentation är i det närmaste klar och då även vår läkemedelsberedning av SOL-116 och placebo har producerats ska vi kunna fortsätta mot start av klinisk prövning enligt plan.

Även det prekliniska utvecklingsarbetet fortskrider och vi har pågående studier som ligger i linje med vårt övergripande mål att exploatera SOL-116 för behandling av fler sjukdomar än reumatoid artrit, samt att öka vår kunskap kring verkningsmekanismen. Därför valde vi redan år 2020 att ingå ett forskningssamarbete med Cardiovascular Research Centre (CVRC) vid Örebro universitet. Under perioden beviljades de ytterligare tio miljoner kronor från KK-stiftelsen till ett nytt konsortium där Lipum också är med. Projektet ”Drug Discovery targeting inflammation – novel therapeutic aspects on vascular inflammation, thrombosis and breast cancer” stämmer väl med våra intressen och jag ser mycket positivt på detta och andra liknande samarbeten. För att söka och stimulera till fler kontakter som kan öppna för olika typer av samverkan medverkade vi vid EULAR 2022. Det är en stor årlig europeisk kongress för reumatologi och vår forskningschef Susanne Lindquist presenterade arbetet ”A Novel Target for Treatment of Inflammatory Joint Diseases” som utfördes tillsammans med forskare vid Umeå universitet och SciLifeLab i Uppsala och Stockholm. Vi följer nu upp intresset från nya kontakter.

Upptäckten av proteinet BSSL som målmolekyl och utvecklingen av läkemedelskandidaten SOL-116 som produkt utgör en plattform som vi tror kan ge nya och bättre behandlingsmöjligheter av ett flertal kroniska inflammatoriska sjukdomar. Genom ett långsiktigt och systematiskt arbete är vi nu snart redo att inleda kliniska prövningar, men för att kunna följa vår plan krävs det ytterligare finansiering. I samband med vår notering i april förra året gjorde vi en emission av units som även inkluderade en teckningsoption. Meningen var att dessa optioner skulle ge ett kapitaltillskott i samband med lösen i augusti i år. Då detta inte har tett sig sannolikt har vi även fört andra diskussioner och bedömer att det finns goda förutsättningar att anskaffa nödvändigt kapital på annat sätt.

Lipums utveckling initierades med stöd av lovande prekliniska data och ett tydligt medicinskt behov. I detta skede har vi parerat och reducerat många risker som är förknippade med läkemedelsutveckling och jag ser därför mycket positivt på framtiden och möjligheterna att skapa värde för våra aktieägare.

Einar Pontén, VD

Länk till den fullständiga rapporten: Delårsrapport

VD Einar Pontén kommenterar rapporten i en direktsänd webcast den 27 juli kl 09:00, länk.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Einar Pontén, CEO
E-post:    einar.ponten@lipum.se
Mobil:     +46 70 578 34 95
Web:       www.lipum.se

Om Lipum
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med övertygande data för sällsynta sjukdomen barnreumatism och ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU. Bolagets aktie (LIPUM) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.