Pressmeddelande: Umeå, 25 mars 2022. Lipum AB (publ) publicerar härmed kvartalsrapporten för perioden oktober till december och bokslutskommuniké för 2021. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida (https://lipum.se/finansiella-rapporter/).

Finansiell sammanfattning för perioden januari till december 2021

  • Nettoomsättning: 0 KSEK (15)
  • Resultat efter finansiella poster: -52 253 KSEK (-21 098)
  • Likvida medel per 31 december: 47 053 KSEK (4 440)
  • Antal anställda vid periodens slut: 4 (4)
  • Antal aktier vid periodens slut: 5 052 492

Väsentliga händelser under perioden oktober till december 2021

  • Flerie Invest AB tillträdde valberedningen efter förvärv av Almi Invests aktier
  • Utvecklingsteamet för SOL-116 förstärktes under ledning av Dr Maria Wanderoy
  • Årlig workshop med vetenskapliga rådet hölls på Arlanda

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Tillverkningen av läkemedelskandidaten SOL-116 under GMP slutfördes
  • Startavtal för klinisk prövning slöts med QPS Netherlands B.V.

VD kommentar – ”Fullfölja och förbereda”

Årets sista kvartal präglades i hög grad av att vi fullföljde aktiviteter som utgör viktiga milstolpar i förberedelserna inför start av kliniska prövningar. Arbetet har varit framgångsrikt och vi håller våra tidsplaner trots utmanande förutsättningar på grund av pandemin. Tillverkningen av vår läkemedelskandidat SOL-116, enligt de regelverk som gäller för Good Manufacturing Practice (GMP), fortgick planenligt och nyligen kunde vi rapportera att antikroppen och formuleringen som läkemedel är klar. Även om det praktiska arbetet utfördes hos vår partner Abzena Inc. i San Diego så ställer det också stora krav på vårt team vid planering samt vid utformning, utvärdering och godkännande av metoder och protokoll.

Fullföljandet av toxikologi och säkerhetsstudier som utförs av Charles River Laboratories har ställt likartade krav på teamet och allt har fortskridit som planerat. Det är en 13 veckors studie som utförts enligt Good Laboratory Practice (GLP), men utvärderingen tar betydligt längre tid och slutrapporten beräknas vara klar under andra kvartalet och kommer då att utgöra en del av underlaget för klinisk prövningsansökan. Förberedelserna är fokuserade på att vi ska starta klinisk prövning och under perioden inleddes en grundlig utvärdering av ett flertal olika Clinical Research Organisations (CROs), för den inledande studien. Det är många faktorer som måste beaktas och vårt val blev QPS Netherlands B.V. som ingår i en global koncern med huvudkontor i USA.

Dessa och andra förberedelser skulle inte vara möjliga utan kompetenta och engagerade medarbetare och teamet förstärktes ytterligare under perioden. Utöver löpande projektmöten som mestadels skett digitalt kunde vi också samla många till ett fysiskt möte vid vår årliga workshop med Lipums vetenskapliga råd. Det gav ett värdefullt kunskapsutbyte kring dagsaktuella frågor och diskussion kring långsiktiga möjligheter. När det gäller det senare inledde vi i slutet av året en fördjupad utvärdering av olika sjukdomstillstånd där vi ser bäst förutsättningar för SOL-116. Detta för att genom förfinad planering bättre kunna fokusera såväl kliniskt som prekliniskt arbete, medan strategin ligger fast. På tal om detta hade jag förmånen att delta vid kursen ”Strategi och affärsutveckling för life science-ledare” som arrangerades av Läkemedelsakademin och SwedenBIO. Den var bra med erfarenhetsutbyte och nya kontakter som säkert kommer till nytta framöver. Alla gav också uttryck för den positiva anda som trots allt råder i biotechsektorn. Jag delar den optimismen och under 2021 lyckades vi framgångsrikt med att nå, fullfölja mot och förbereda inför viktiga milstolpar. Jag ser nu fram emot att vi inleder klinisk prövning under 2022 och ett nytt värdeskapande skede i Lipums utveckling.

Einar Pontén, VD

Länk till den fullständiga rapporten: Bokslutskommuniké

För ytterligare information vänligen kontakta:
Einar Pontén, CEO
E-post:    einar.ponten@lipum.se
Mobil:     +46 70 578 34 95
Web:       www.lipum.se

Om Lipum
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med övertygande data för sällsynta sjukdomen barnreumatism och ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU. Bolagets aktie (LIPUM) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.