Lipum AB – kommuniké från extra bolagsstämma

Pressmeddelande: Umeå 22 december 2021. Extra bolagsstämma i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Bolaget”) hölls den 22 december 2021 i Umeå genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut.Beslut om införande av incitamentsprogram för anställda och konsulter  Stämman beslutade att programmet ska bestå av sammanlagt högst 72 500 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en aktie i Bolaget.  Beslut om införande av ett incitamentsprogram [...]

2021-12-22T13:00:00+01:00

Lipum AB – report from extra general meeting

Press release: Umeå, 22 December 2021. Extra general meeting in Lipum AB (publ), corporate identity number 556813-5999 (the “Company”) was held on 22 December 2021 in Umeå by postal voting, whereby the shareholders, in accordance with the notice, primarily resolved on the following matters.Decision on the introduction of incentive programs for employees and consultants The [...]

2021-12-22T13:00:00+01:00

Kallelse till extra bolagsstämma i Lipum AB (publ)

Pressmeddelande: Umeå, 30 november 2021. Aktieägarna i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999, kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 december 2021.Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset har styrelsen i Lipum AB (publ) beslutat att den extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart genom förhands­röstning, så kallad poströstning. Det kommer därmed inte [...]

2021-11-30T16:00:00+01:00

Communique from extra general meeting in Lipum AB

Press release: Umeå, 19 June 2021. Extra general meeting in Lipum AB (publ), corporate identity number 556813-5999 (the “Company”) was held on 18 June 2021 in Umeå by postal voting, whereby the shareholders, in accordance with the notice, primarily resolved on the following matters.The extra general meeting appointed Åsa Hansdotter and Ingemar Kihlström as new board [...]

2021-06-19T10:00:00+02:00

Kommuniké från extra bolagsstämma i Lipum AB

Pressmeddelande: Umeå 19 juni 2021. Extra bolagsstämma i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Bolaget”) hölls den 18 juni 2021 i Umeå genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut.Stämman utsåg Åsa Hansdotter och Ingemar Kihlström som nya styrelseledamöter och beslutade att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av [...]

2021-06-19T10:00:00+02:00

Kallelse till extra bolagsstämma i Lipum AB (publ)

Pressmeddelande: Umeå 27 maj, 2021. Aktieägarna i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999, kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 juni 2021.Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset och mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster, har styrelsen i Lipum AB beslutat att den extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart [...]

2021-05-27T08:30:00+02:00

Kommuniké från årsstämma i Lipum AB

Pressmeddelande: Årsstämma i Lipum AB, org.nr 556813-5999 (”Bolaget”) hölls den 17 mars 2021 i Umeå.Genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut. Årsredovisning och resultat Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon [...]

2021-03-18T09:02:00+01:00

Kallelse till årsstämma i Lipum AB

Pressmeddelande: Umeå, 4 Mars 2021. Kallelse till Kallelse till årsstämma i Lipum AB.Aktieägarna i Lipum AB, org.nr 556813-5999, kallas härmed till årsstämma den 17 mars 2021.Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset och mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster, har styrelsen i Lipum AB beslutat att årsstämman kommer [...]

2021-03-04T08:22:00+01:00

Kommuniké från extra bolagsstämma i Lipum AB

Pressmeddelande: Extra bolagsstämma i Lipum AB hölls i Umeå den 29 december 2020. Mot bakgrund av den fortsatta Covid-19 pandemin genomfördes den extra bolagsstämman enligt ett så kallat roströstningsförfarande, enligt § 20 i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägarna deltog i den extra bolagsstämman genom att i förväg rösta på [...]

2021-01-04T10:31:00+01:00

Kallelse till extra bolagsstämma i Lipum AB för ändring till publikt aktiebolag

Aktieägarna i Lipum AB, org.nr 556813-5999, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 december 2020.Den extra bolagsstämman hålls för att besluta om styrelsens förslag till fondemission samt ändring av bolagsordningen. Syftet med fondemissionen är att höja bolagets aktiekapital till minst 500 000 kronor som erfordras för att kunna ändra bolaget till ett publikt aktiebolag. Som [...]

2020-12-15T16:43:00+01:00
Go to Top